Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

IV SA/Wa 2045/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

, że w/w rozstrzygnięcia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] są zagadnieniami wstępnymi, których rozpatrzenie będzie miało wpływ na zakończenie postępowania...
Nadzoru Budowlanego w [...] od 2009 r. nie można uznać, za zagadnienie wstępne. Strona podkreśliła, że żadna z działek, co do których toczą się postępowania w sprawie samowoli...

II SAB/Op 27/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-03

2008 r.), postanowieniem z 14 listopada 2008 r. , nr [...] zawiesiło z urzędu postępowanie administracyjne uznając, że okoliczność ta stanowi zagadnienie wstępne...
prawidłowo udokumentowana, jednak wyłoniło się nowe zagadnienie wstępne, związane z obowiązkiem ustalenia kręgu stron postępowania, którymi są także pozostali następcy prawni...

IV SA/Wa 1595/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-23

wstępne, organ administracji państwowej obowiązany jest zawiesić postępowanie. Pod pojęciem 'zagadnienia wstępnego' rozumie się sytuacje, w których wydanie orzeczenia...
;, c) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., Jeżeli chodzi o drugą przesłankę, to organ musi ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy...

IV SA/Wa 1840/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-17

mające na celu faktyczne wyłączenie gruntu z produkcji leśnej. Dlatego jej rozstrzygnięcie nie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Pismem z dnia...
, że rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego, rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Komisję Majątkową przy, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji...

II SA/Lu 777/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-05-26

, że w niniejszej sprawie zagadnieniem wstępnym jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wskazał, iż art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 września...
zagadnienia wstępnego, wynikającego z art. 72 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

II SA/Kr 966/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-11-10

'. Pozytywne rozstrzygnięcie w tej materii skutkowałoby uznaniem, że w 1982 roku na działce nr [...] nie było lasu. Rozstrzygniecie w sposób oczywisty stanowi zagadnienie wstępne...
administracyjne i ukształtowało się określone rozumienie tej zależności. Na początku jednak należy wskazać istotę zagadnienia wstępnego. Z zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 §...

II SA/Op 509/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-01-09

zagadnienie wstępne. Przede wszystkim na taki charakter kwestii przeznaczenia terenu nie wskazywał organ i nie podjął działań na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a....
prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnienie wstępne musi wpływać na rozstrzygnięcie sprawy, w której toczy...

II SA/Gd 479/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-11-05

z urzędu, określona przepisem art. 97 k.p.a., albowiem rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozpatrzenia zagadnienia wstępnego przez inny organ...
gospodarki leśnej do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim jest kwestia uzgodnienia treści księgi wieczystej ze stanem rzeczywistym, w zakresie wskazania osób...

II SA/Gd 574/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-15

administracyjnej. Z istoty zagadnienie wstępne to takie bez którego nie jest możliwe wydanie decyzji w sprawie. O takim wymogu powinien stanowić konkretny przepis prawa...
konieczność zaistnienia bezpośredniego związku pomiędzy sprawą główną a tzw. zagadnieniem wstępnym. Wobec powyższego Sąd stwierdził, że samo złożenie powództwa...

IV SA/Wa 849/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-14

sprawy zaistniało zagadnienie wstępne, od którego zależeć będzie dalszy byt uzgodnienia, organ odwoławczy stwierdził, że zarówno wydanie przez WSA w Warszawie wyroku...
O. na postanowienie Regionalnego Dyrektora Środowiska w R., w którym odmówiono zawieszenia postępowania do czasu wydania przez WSA powyższego wyroku, nie stanowiły zagadnienia wstępnego...
1   Następne >   3