Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Rz 797/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-01-18

postępowania. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że zagadnienie wstępne, zwane też kwestią wstępną lub prejudycjalną, dotyczy sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie merytoryczne...
określić można zagadnienie wstępne, że jest to sytuacja, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem...

I SA/Rz 799/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-01-18

(postanowienie NSA z dnia 21 listopada 1996 r. sygn. akt I SA/Kr 519/96, LEX nr 28934). Inaczej nieco określić można zagadnienie wstępne, że jest to sytuacja...
sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym, którego ocena, gdyby ono samo w sobie mogło być przedmiotem odrębnego postępowania, należy ze względu na jego przedmiot...

I SA/Ka 1106/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-08-27

ich niezgodności z prawem. Podniosła w skardze, że w przedmiotowej sprawie zagadnieniem wstępnym jest przesądzenie, czy w ramach istniejących przepisów prawa celnego właściwym...
celną importowanych towarów za zagadnienie wstępne w rozumieniu tego samego przepisu., Zdaniem Spółki specyfika niniejszej sprawy, w tym w szczególności odmienność praktyki...

I SA/Ka 1107/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-08-27

ich niezgodności z prawem. Podniosła w skardze, że w przedmiotowej sprawie zagadnieniem wstępnym jest przesądzenie, czy w ramach istniejących przepisów prawa celnego...
celną importowanych towarów za zagadnienie wstępne w rozumieniu tego samego przepisu., Zdaniem Spółki specyfika niniejszej sprawy, w tym w szczególności odmienność...

II SA/Kr 239/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-17

ryzyko rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej zagadnienie wstępne w tej sprawie przez organ administracyjny uzasadnia zawieszenie postępowania chociażby zasadą ekonomiki...
będącym przedmiotem postępowania administracyjnego, a zagadnieniem wstępnym. W razie gdy związek ten nie występuje, nie jest dopuszczalne zawieszenie postępowania. Taka...

II SAB/Wa 393/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-04-13

niejawnym sprawy ze skargi J. R. na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego postanawia -odrzucić skargę...
wstępnego. W skardze J. R. podniósł, iż Dowódca Sił Powietrznych zawiesił postępowanie i wystąpił do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia...

I SA/Gd 565/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-07-17

do zwieszenia postępowania. Zdaniem strony w sprawie mamy do czynienia z zagadnieniem wstępnym - rozstrzygnięcie w zakresie będącym przedmiotem toczącego się pod nadzorem...
Prokuratury Okręgowej w G. postępowania przygotowawczego winno być uznane za zagadnienie wstępne, od którego zależy rozpatrzenie sprawy w zakresie m.in. rzetelności...

II SA/Rz 142/21 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2021-04-08

Wojewody [.] nr [...] z dnia [...] marca 1993 r. w przedmiocie nabycia własności działek nr 406/3 i 406/5 położonych w K. przez Gminę [...] nie jest zagadnieniem wstępnym...
wstępnego a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji. W ocenie organu zażaleniowego, przepis art. 97 k.p.a. wymaga zależności bezpośredniej między zagadnieniem wstępnym...

I SA/Ol 481/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-06-26

środków pieniężnych w spadku po zmarłym mężu, których nie zgłosiła do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn., Zdaniem strony w sprawie występuje zagadnienie wstępne...
podniosła, że organ słusznie wskazał ,że przesłanka zwieszenia postępowania wymieniona w art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej zaistnieje, gdy zagadnienie wstępne powstanie...

II SA/Kr 1410/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-25

dla wnioskodawcy decyzji. Z powyższego wynika, że przymiot zagadnienia wstępnego mogą mieć tylko rozstrzygnięcia, które warunkują wydanie orzeczenia merytorycznego. Zagadnienie wstępne...
'rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji'. Zagadnienie wstępne, od którego rozstrzygnięcia zależy 'rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji' jest zatem zagadnieniem warunkującym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100