Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X

II OSK 432/15 - Wyrok NSA z 2016-11-29

wyjaśnienie prawomocnym wyrokiem przez Sąd Okręgowy w C., czy skarżący jest winny zarzucanego mu czynu karalnego, stanowi zagadnienie wstępne w prowadzeniu przez Wojewodę Ś...
zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Organ przyjął, że tym zagadnieniem wstępnym jest rozstrzygnięcie przez sąd powszechny...

II OSK 1296/13 - Wyrok NSA z 2014-12-23

. W uzasadnieniu organ wskazał, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania, ponieważ zagadnienie wstępne dotyczące ustalenia, czy A. P., ojciec skarżącej utracił obywatelstwo...
Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] lutego 2001 r. stwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego przez skarżącą. W uzasadnieniu organ wskazał, że zagadnienie wstępne...

II OSK 1241/14 - Wyrok NSA z 2016-02-09

zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne jest przesłanką obligatoryjnego zawieszenia postępowania...
jest uprzednim rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego, przy czym jego rozstrzygnięcie należy do właściwego innego organu administracji publicznej lub sądu. Zagadnienie wstępne...

II OSK 2372/13 - Wyrok NSA z 2015-05-06

mogło wystąpić zagadnienie wstępne polegające na potrzebie uprzedniego uznania przez sąd powszechny orzeczenia Sądu Najwyższego Stanu [...] z [...] września 2010 r., d...
przeprowadzenia odrębnego postępowania delibacyjnego przed sądem powszechnym. Oznacza to, że uznanie postanowienia Sądu Najwyższego Stanu [...] jest zagadnieniem wstępnym...

II OSK 640/10 - Wyrok NSA z 2011-02-24

Wewnętrznych i Administracji z [...] września 2009 r., organ administracji podał, że zagadnieniem wstępnym, uniemożliwiającym merytoryczne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku...
wstępnym w postępowaniu administracyjnym jest zagadnienie prawne, którego nierozstrzygnięcie przez inny, powołany do tego z mocy prawa organ lub sąd uniemożliwia...

II OSK 593/10 - Wyrok NSA z 2011-02-24

Wewnętrznych i Administracji z [...] września 2009 r., organ administracji podał, że zagadnieniem wstępnym, uniemożliwiającym merytoryczne rozpatrzenie zgłoszonego...
, że zagadnieniem wstępnym w postępowaniu administracyjnym jest zagadnienie prawne, którego nierozstrzygnięcie przez inny, powołany do tego z mocy prawa organ lub sąd uniemożliwia...

II OSK 639/10 - Wyrok NSA z 2011-02-24

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] września 2009 r., organ administracji podał, że zagadnieniem wstępnym, uniemożliwiającym merytoryczne rozpatrzenie...
, że zagadnieniem wstępnym w postępowaniu administracyjnym jest zagadnienie prawne, którego nierozstrzygnięcie przez inny, powołany do tego z mocy prawa organ lub sąd...

II OSK 2419/13 - Wyrok NSA z 2015-05-06

, że w sprawie mogło wystąpić zagadnienie wstępne polegające na potrzebie uprzedniego uznania przez sąd powszechny orzeczenia Sądu Najwyższego Stanu Kalifornia z [...] września...
jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. Tym samym organy administracji były zobowiązane do zawieszenia postępowania i wystąpienia do właściwego sądu...

II OSK 2295/11 - Wyrok NSA z 2012-11-13

strony stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt. 4 k.p.a., W takiej sytuacji, niezależnie od stanowiska pełnomocnika skarżącej prezentowanego w toku...
zagadnienie wstępne, organ administracji publicznej obowiązany jest zawiesić postępowanie., Jak wynika z poglądów doktryny, istnieją cztery elementy składające się na konstrukcję...

II OZ 528/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-25

przed sądem administracyjnym a kwestią będącą przedmiotem postępowania prejudycjalnego musi cechować się tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę...
rozstrzygnięcia sprawy głównej. W uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 listopada 2008 r. sygn. II FPS 4/08 wskazano, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego...
1   Następne >   +2   5