Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Referenda X

III SA/Lu 463/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-04

na tym wstępnym etapie procedury zmierzającej do przeprowadzenia referendum nie powinien przekreślać szans na bezpośrednie uzyskanie stanowiska mieszkańców, według formuły...
na wstępnym etapie powiadomienia wójta gminy o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum, gdyż nie bardzo wiadomo, czemu taki formalizm miałby służyć...

III SA/Wr 954/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-21

wyjaśnić, że uregulowana w ustawie o referendum lokalnym procedura przeprowadzenia referendum lokalnego składa się z sekwencji czynności: na etapie wstępnym (inicjującym...
W. Nie sposób zatem zgodzić się ze skarżącym, że przekazanie do wstępnej weryfikacji list z poparciem referendum do odpowiedniej komórki urzędu było działaniem pozbawionym...

II SA/Rz 1640/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-01-09

wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego na terenie miasta [...], zwanej dalej 'Komisją'. Na wstępnym posiedzeniu Komisji w dniu [...] września 2014r. ustalono...
, co następuje;, Zagadnienie referendum lokalnego ujęte zostało w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis art. 170 Konstytucji stanowi mianowicie, że członkowie...

II OPS 2/17 - Uchwała NSA z 2017-12-11

art. 3 u.r.l. odnosi się do całej procedury referendalnej, to znaczy zarówno do jej wstępnego etapu związanego ze skutecznym zainicjowaniem referendum, jak też do etapu...
. 1369 z późn. zm. - dalej: P.p.s.a.), wniósł o podjęcie uchwały w składzie siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wyjaśniającej następujące zagadnienie...

II SA/Po 690/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-04

o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli przewidują, podobnie jak w przypadku referendum lokalnego, że wstępne czynności procedury rozpoczynają się od zawiadomienia...
do zagadnienia zaistniałego w tej sprawie należy stwierdzić, że termin 60 dni zawarty w ustawie o referendum należy niewątpliwie poczytywać nie tylko jako wymóg procedury...

II SA/Po 691/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-04

, że wstępne czynności procedury rozpoczynają się od zawiadomienia właściwego organu (w przypadku tych ustaw jest to zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego albo komitetu...
do realizacji prawa konstytucyjnego, któremu służą., Odnosząc powyższe do zagadnienia zaistniałego w tej sprawie należy stwierdzić, że termin 60 dni zawarty w ustawie o referendum...

III SA/Gd 991/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-01-19

się do całej procedury referendalnej, a więc zarówno do jej wstępnego etapu związanego ze skutecznym zainicjowaniem referendum, jak też do etapu właściwego, związanego...
składu siedmiu sędziów, całej Izby albo w uchwale pełnego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego, to przedstawia powstałe zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia...