Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 31/09 - Wyrok NSA z 2009-10-20

wywłaszczonych nieruchomości zagadnieniem wstępnym -przesądzającym rozstrzygnięcie w tym postępowaniu - jest ustalenie przez sąd cywilny istnienia, bądź nieistnienia...
zagadnienia prejudycjalnego stanowiącego zagadnienie wstępne - nie jest możliwe rozstrzyganie przez niego zagadnienia wstępnego w tej samej sprawie, w której postępowanie...

III SA/Gl 343/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-11

decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Wskazał, iż w przedmiotowej sprawie zagadnieniem wstępnym jest ustalenie...
, a nie warunkiem wydania decyzji o określonej treści. Podkreślił, że zagadnienie wstępne nie dotyczy kwestii ustalenia stanu faktycznego sprawy, gdyż to należy do organu...

III SA/Wa 2938/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-21

obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za I i II kwartał 2009 r. Zwracając uwagę, że postępowanie karne nie jest 'zagadnieniem wstępnym' dla postępowania...
W. w W. dotyczącego podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. nie można uznać za zagadnienie wstępne określone w art. 201 § 1 pkt 2 O.p....

I SA/Gl 194/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-06-01

organ przytoczył wyrok NSA Warszawie z dnia 24 listopada 2004 r., sygn. akt. GSK 1060/04, w którym sąd orzekł, iż zagadnienie wstępne zachodzi w sytuacji, gdy w ramach...
zagadnienia wstępnego, opierając się na wyrokach Sądu administracyjnego i objaśnił, że pełnomocnik Strony za zagadnienie wstępne uważa prawomocne zakończenie...

I SA/Po 841/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-04

., Skarżąca wyjaśniła, że zagadnienie wstępne wyłoniło się w toku postępowania, należy do innego organu lub sądu, wymaga uprzedniego rozstrzygnięcia NSA, rozstrzygnięcie NSA...
, gdy na rozpatrzenie i wydanie decyzji podatkowej mogą mieć wpływ ustalenia faktyczne. Zagadnieniem wstępnym może być tylko taka kwestia prawna, która ujawniła się w toku...

III SA/Kr 1434/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-30

postępowania podatkowego, ponieważ sprawy tego rodzaju nie są zagadnieniem wstępnym, o którym stanowi art. 201 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa., Wskazując na powyższe...
Najwyższemu, jak i pytanie prawne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanowią zagadnienia wstępne w sprawach wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie gier...

II FSK 2244/18 - Wyrok NSA z 2020-12-16

Ordynacji podatkowej, stanie się ostateczna, w świetle art. 201 § 1a Ordynacji podatkowej. Zdaniem Naczelnika, przez zagadnienie wstępne należy rozumieć pewną kwestię...
oraz odpowiedzialnością członków zarządu za zaległości podatkowe Spółki i stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Istnieje prawdopodobieństwo...

III SA/Wa 964/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-27

nie daje podstaw do uznania prawomocnego rozstrzygnięcia skargi przez sąd administracyjny za zagadnienie wstępne., Skarżąca wniosła zażalenie na powyższe postanowienie...
dokumentów nie jest możliwe rozstrzygnięcie czy zagadnienie wstępne w niniejszej sprawie się pojawiło czy też nie.'., Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2016 r. Dyrektor Izby...

III SA/Wa 183/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-23

wstępnego, a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji., Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej w W. wywiódł, że zagadnienie wstępne występuje jedynie wówczas...
wstępne zagadnienie prawne, a nie spór co do faktu. Przy tym nie chodzi o wyjaśnienie istotnych nawet wątpliwości prawnych, lecz o wydanie orzeczenia rozstrzygającego kwestię...

III SA/Kr 1436/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-30

oznaczać może uchylenie tego przepisu, mamy więc do czynienia z zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt. 2 Ordynacji podatkowej., Sąd Okręgowy...
stanowią zagadnienia wstępne w sprawach wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie gier na automatach bez zezwolenia, albowiem oba te zagadnienia dotyczą w istocie skuteczności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100