Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

VII SA/Wa 147/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-22

konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnienie wstępne musi zatem wpływać na rozpatrzenie sprawy głównej. W związku z tym, chodzi o bezwzględne...
musi ustalić bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym, przy czym o takiej bezpośredniej zależności przesądza...

VII SA/Wa 1020/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-21

stwierdził, że zagadnienie wstępne, uregulowane w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., to okoliczność warunkująca rozstrzygnięcie merytoryczne w sprawie będącej przedmiotem...
się postępowanie w głównej sprawie. Między zagadnieniem wstępnym a rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej musi więc istnieć związek przyczynowy., Wojewoda przypomniał...

IV SA/Wa 2098/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-23

wznowienie postępowania nie jest zagadnieniem wstępnym w myśl art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Po rozpatrzeniu zażalenia organ II Instancji wydał postanowienie Nr [...], w którym uchylił...
Prezydenta W. nr [...] z [...] czerwca 2009 r. znak [...] zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz wstrzymanie jej wykonania jest zagadnieniem wstępnym w sprawie...

II SA/Sz 508/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-26

uchwały., Organ uznał, iż wszczęcie przez wnioskodawczynię postępowania w przedmiocie uchylenia zapisu planu miejscowego nie jest zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art.97...
, że oprócz ustalenia że postępowanie jest w toku i że zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte, organ jest zobowiązany ustalić związek przyczynowy pomiędzy...

II SA/Sz 711/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-06

przez organ, iż badanie przez Trybunał Konstytucyjny konstytucyjności przepisu ustawy jest zagadnieniem wstępnym, od którego zależy rozstrzygnięcie sprawy o wygaszenie trwałego...
2007 r., sygn. akt II GSK 407/06 bowiem zagadnienie wstępne musi mieć charakter konkretny, nie zaś abstrakcyjny. Zawieszanie postępowań administracyjnych z powodu...

I SA/Wa 242/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-08

administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. W sytuacji gdy związek taki nie występuje nie jest dopuszczalne zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa., Organ...
podkreślił, że zagadnienie wstępne stanowi pewną kwestię materialno - prawną pojawiającą się w toku postępowania, bez rozstrzygnięcia której nie można załatwić sprawy...

I OSK 850/10 - Wyrok NSA z 2011-04-08

uzasadnione i konieczne jest skorzystanie z trybu przewidzianego w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.., Zagadnienie wstępne w przedmiotowej sprawie, skutkujące koniecznością zawieszenia...
zagadnienia wstępnego, które podlegać ma rozstrzygnięciu; zagadnieniem wstępnym mającym charakter prejudycjalny nie jest ustalenie zgodności z prawem czynności...

II SA/Łd 110/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-08

zasiedzenia, ponieważ stwierdzenie zasiedzenia nie jest zagadnieniem wstępnym dla postępowania, gdyż rozstrzygnięcie sprawy dotyczyć będzie każdoczesnego właściciela nieruchomości...
, że zagadnieniem wstępnym jest rozstrzygnięcie przez Sąd Rejonowy dla Ł.-Ś. w Ł. kwestii zasiedzenia przez Skarb Państwa gruntów położonych w Łodzi przy ul. A 11, oznaczonych...

VII SA/Wa 788/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-10

na polemice z rozstrzygnięciem postanowienia W. nr [...] gdyż organ I instancji ponownie uznał postępowanie przed sądem powszechnym za zagadnienie wstępne., W uzasadnieniu...
, czy wszystkie z nich traktuje jako zagadnienia wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., W. M. postanowieniem z dnia [...] marca 2019 r. nr [...], na podstawie art. 138 § 1...

II SA/Lu 860/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-12-18

zagadnienie wstępne dotyczące kręgu osób uprawnionych do udziału w sprawie wydania pozwolenia na budowę w charakterze strony, należało postępowanie zawiesić...
zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zagadnienie wstępne, o którym mowa w przywołanym przepisie, wiąże się z wystąpieniem przeszkody uniemożliwiającej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100