Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 262/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-07

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 16 grudnia 2021 r. nr 2401-IOV3.4103.417.2021.HSO UNP: 2401-21-255169 w przedmiocie podatku od towarów i usług...
) oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2021. 685 - dalej: ustawa o VAT), po rozpoznaniu odwołania P. sp. z o.o. w S...

I SA/Gl 465/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-06

Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do listopada 2008 r. oddala skargę. Dyrektor Izby Administracji...
decyzji, po rozpoznaniu odwołania A Sp. z o.o. w C. (dalej - Skarżąca, Spółka) w części dotyczącej określenia podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia 2008 r...

I SA/Kr 492/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-10

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną w części...
się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z siedzibą w B. (dalej: DKIS, organ) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług...

III SA/Wa 403/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-30

indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. zasądza...
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)., We wniosku Gmina podała, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku...

I FSK 707/14 - Wyrok NSA z 2017-01-26

Skarbowej w W. z dnia 14 stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od grudnia 2010 r. do października 2011 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
stycznia 2013r. [...] w przedmiocie określenia wysokości różnicy podatku od towarów i usług za miesiące od grudnia 2010r. do października 2011r., 1.2. Stan sprawy Sąd...

I SA/Gl 1641/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-19

Nie sposób twierdzić, że jeżeli gmina jest zarejestrowanym podatnikiem czynnym podatku od towarów i usług, to status ten ma w odniesieniu do wszelkich swoich transakcji...
Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację; 2) zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej...

I SA/Bd 587/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-02-18

Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe w latach 2010 - 2015 1. uchyla zaskarżoną...
postępowania. Gmina wystąpiła z wnioskiem o zwrot niezwróconej dotychczas części nadpłaty podatku od towarów i usług oraz zwrot niezwróconej dotychczas części nadwyżki...

I FSK 1205/08 - Wyrok NSA z 2009-10-28

akcyzowego i podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną. Zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 1. Wyrokiem tym (z dnia 28 marca 2008 r., sygn. akt...
akcyzowego i podatku od towarów i usług., 2. Stan sprawy przedstawiony przez Sąd I instancji:, 2.1. R. S. w dniu 19 września 2002 r. na podstawie dokumentu SAD zgłosił w celu...

III SA/Gl 932/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-11

Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; 2. zasądza od Dyrektora Krajowej...
i posiadającą osobowość prawną. Wnioskodawca jest przy tym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu (w tym czynności...

III SA/Gl 1082/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-01

deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych - VAT-14., Postanowienia zapadły w następującym...
. o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za wrzesień i październik 2016 r. w kwotach odpowiednio: [...]zł...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100