Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 1598/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-25

(pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług. Radca prawny A. S. została wyznaczona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych...
ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku...

VI SA/Wa 1776/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-06

), powiększoną o 23 % podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) tytułem opłaty za czynności wykonane w ramach...
adwokat. Zgodnie z § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia, Sąd podwyższa opłatę o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...

VI SA/Wa 1955/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-07

Patentowego wynosi 240 zł. Stosownie do § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłata ulega podwyższeniu o stawkę podatku od towarów i usług., W przedmiotowej sprawie, zostało zaskarżone...
zł podwyższone o kwotę 55,20 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług., Wobec powyższego, na podstawie art. 250 § 1 i 258 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu...

II SA/Go 573/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-05-31

kasacyjnej, kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych powiększoną o należny podatek od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2021 r. sygn. akt II SA/Go 573/21...
. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia należało podwyższyć o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku...

II SA/Go 1103/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-07

podatku od towarów i usług, tytułem zastępstwa prawnego wykonanego na zasadzie prawa pomocy. Postanowieniem z dnia 28 lutego 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
stawkę opłaty w myśl § 4 ust. 3 rozporządzenia z dnia 3 października 2016 r. podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23...

VI SA/Wa 2642/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-12

od towarów i usług - faktura VAT w branży wodociągowej' - umowa z 27 maja 2011 r., 'Podatek VAT - najnowsze orzecznictwo i interpretacje z uwzględnieniem nowelizacji 2011...
2012 r., 'Podatek VAT w 2012 roku' - umowa z 18 czerwca 2012 r., 'Podatek od towarów i usług - faktury VAT' - umowa z 22 czerwca 2012 r., 'Faktura VAT i faktura...

VI SA/Wa 1581/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-22

) powiększoną o kwotę 96,60 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych i szęśćdziesiąt groszy) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej...
podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

VI SA/Wa 2338/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-12

oraz kwotę 55,20 złotych tytułem podatku od towarów i usług., Po doręczeniu pełnomocnikowi strony skarżącej uzasadnienia powyższego wyroku adwokat [...] przedłożyła...
wynosi 50% stawki minimalnej, tj. 120 zł. Jednocześnie w myśl § 2 ust. 3 cyt. powyżej rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług, tj...

VI SA/Wa 323/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-19

w postępowaniu zażaleniowym wynosi 120 zł, przy czym w myśl § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług, tj. kwotę...
zażaleniowym w kwocie 120 zł i stosownie do § 4 ust. 3 rozporządzenia podwyższyć tę opłatę o stawkę podatku od towarów i usług, tj. kwotę tj. kwotę 27,60 zł., Brak jest natomiast...

VI SA/Wa 3278/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-28

, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie...
przepisów o podatku od towarów i usług (§ 4 ust. 3 rozporządzenia)., W myśl zaś § 21 ust. 1 pkt 2 lit 'b' opłaty wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi...
1   Następne >   +2   +5   +10   13