Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Gl 821/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

podatku, co jest niezgodnie z przepisami prawa podatkowego, o których mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018r. poz...
podatkowych przez Urząd Skarbowy w B. w zakresie podatku od towarów i usług za [...] r., [...] r. i [...] r., a także prowadzeniu postępowań kontrolnych przez Urząd Celno...

III SA/Łd 948/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-02-02

sprzedaży' użyte w art. 111 ust. 3 ustawy nie obejmuje kwot podatku od towarów i usług., Prezydent Miasta Ł., w odpowiedzi na powyższy wniosek, pismem z dnia [...] podał...
, tj. kwotę należną ze sprzedaży zawierającą podatek od towarów i usług. Taki sposób rozumienia wartości sprzedaży, zdaniem Urzędu Miasta, wynika z art. 3 ust. 1 pkt 1...

III SA/Gl 291/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-27

podjętego rozstrzygnięcia, iż [...]r. została wydana decyzja, orzekająca o odpowiedzialności podatkowej sp. z o.o. A jako płatnika podatku od towarów i usług z tytułu nabycia...
wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych oraz, iż do dnia [...]r. nie odnotowano w urzędzie wpłaty zaległości z tytułu podatku od towarów i usług, o których mowa wyżej...

II GSK 2422/21 - Wyrok NSA z 2022-09-02

kontroli podatkowych przez Urząd Skarbowy w Będzinie, 2, II GSK 2422/21 w zakresie podatku od towarów i usług za grudzień 2015 r., sierpień 2016 r. i październik 2016 r...
z zapytaniem do Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, na jakim etanie jest prowadzona kontrola podatkowa w zakresie podatku od towarów i usług za okresy od sierpnia...

II GSK 453/18 - Wyrok NSA z 2018-10-16

podatku od towarów i usług. W konsekwencji zdaniem organu podatkowego I instancji, spółka naruszyła określony w art. 52 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r...
jako płatnika podatku od towaru i usług z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych i określił kwotę niewpłaconego podatku od towarów i usług z tytułu nabycia...

III SA/Wr 90/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-12-29

), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 zł (słownie: dwadzieścia siedem 60/100), tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego...
ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...

III SA/Łd 423/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-15

podatku od towarów i usług za miesiąc kwiecień 2015 r. w kwocie 71.218,50 zł wraz z odsetkami za zwłokę. Zaległość ta objęta jest postępowaniem egzekucyjnym. Ponadto w ww...
30 listopada 2015 r. Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w Ł. poinformował organ I instancji, iż Spółka posiada zaległości z tytułu podatku od towarów i usług za kwiecień...

II SA/Sz 1437/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-08-02

o kwotę należnego podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne udzielone skarżącej na zasadzie prawa pomocy. Postanowieniem z dnia [...] r. starszy...
rozporządzenia). Stosownie do treści § 4 ust. 3 rozporządzenia, opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki...

II SA/Po 93/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-04-21

z urzędu wynagrodzenie w kwocie [...] zł ([...]), w tym [...] zł ([...]) tytułem podatku od towarów i usług. /-/ K. Witkowicz-Grochowska Wojewódzki Sąd Administracyjny...
określonych w rozdziałach 2-4 (ust. 2)., W myśl zaś § 4 ust. 3 rozporządzenia opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną...

III SA/Gl 248/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-08-19

prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 219, poz. 1873) to wynagrodzenie obciążone jest dodatkowo podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%, zgodnie z § 2 ust. 3...
powołanego rozporządzenia w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)., Stąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   100