Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

VII SA/Wa 1047/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-09

z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...
Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata A. G. ustanowionej w ramach prawa pomocy dla M. B. kwotę 240 zł oraz kwotę 55,20 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów...

VII SAB/Wa 124/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-16

o stawkę podatku od towaru i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującego w dniu orzekania o tych opłatach (23...
marca 2014 r. należało przyznać mu wynagrodzenie w wysokości 120,00 złotych powiększone o podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 złotych - łącznie kwotę 147,60 złotych...

I SA/Wa 1312/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-21

% podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych. Adwokat Ł. B. został wyznaczony pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącego W. P. (por. postanowienie...
się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...

I SA/Wa 1283/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-27

292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) złotych, w tym: tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych. Pismem z dnia 27 marca 2009...
w kwocie 360 złotych, powiększonej o 22% podatku od towarów i usług, obliczonej zgodnie z § 2 ust. 3 , § 14 ust. 2 pkt 1 oraz § 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości...

VII SA/Wa 582/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-22

podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...
w Warszawie na rzecz adwokat E. K. ustanowionej w ramach prawa pomocy dla S R. kwotę 180 zł oraz kwotę 41,40 zł stanowiącą 23 % podatku VAT z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej...

VII SA/Wa 891/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-14

z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...
Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata G. K. ustanowionego w ramach prawa pomocy dla E. D. kwotę 120 zł oraz kwotę 27,60 zł stanowiącą 23 % podatku VAT z tytułu...

VII SA/Wa 2055/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-22

rozporządzenia opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %). Wniosek o przyznanie kosztów...
przyznać pełnomocnikowi z urzędu wynagrodzenie w wysokości 240 zł (tj. ½ z kwoty 480 zł), powiększoną o stosowną stawkę podatku od towarów i usług obowiązującą...

VII SAB/Wa 59/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-19

21 ust. 1 pkt 2 lit. a w zw. z § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c i § 4 ust. 1 rozporządzenia. Opłatę tę zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia podwyższa się o kwotę podatku od towarów...
i usług., Z uwagi na powyższe, na podstawie powołanych przepisów oraz art. 258 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

VII SA/Wa 161/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-30

o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (obecnie 23 %). W konsekwencji wynagrodzenie należne pełnomocnikowi ustanowionemu...
złotych (sto osiemdziesiąt złotych) oraz kwotę 41,40 złotych (czterdzieści jeden złotych i czterdzieści groszy) stanowiącą 23 % podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy...

VII SA/Wa 891/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-22

groszy) zł w tym: tytułem zastępstwa prawnego kwotę 240 (dwieście czterdzieści) zł, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć złotych...
1   Następne >   2