Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Łd 1048/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-01-26

uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak takiego obowiązku., W dniu 12.07.2004 r. organ I instancji wezwał stronę do poprzez złożenie zaświadczenia wydanego...
przez właściwy organ potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub braku takiego obowiązku., W. S...

III SA/Wr 654/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-03-20

Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. Nr [...] z dnia 29.06.2006 r. o odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego zapłatę podatku od towarów i usług, zaświadczenie...
- zaświadczenia wydanego przez właściwy organ, potwierdzającego uiszczenie przez sprowadzającego ten pojazd z zagranicy podatku od towarów i usług od ww. pojazdu...

VII SA/Wa 1345/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-25

% podatku od towarów i usług oraz tytułem zwrotu udokumentowanych kosztów 23,60 zł.; 3. przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
zażaleniowego kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) w tym: kwotę 120 zł. oraz kwotę 27,60 zł. stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. W dniu 4...

III SA/Gl 390/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-18

ze stanem faktycznym 'Miejsca załadunku towaru' w zgłoszeniu [...], skarżąca w jej ocenie nie naraziła na uszczuplenie Skarbu Państwa ani w podatku od towarów i usług...
postępowanie egzekucyjne., Urząd Skarbowy poinformował, iż w ostatnich pięciu latach spółka posiadała zaległość z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób...

III SA/Wr 842/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-22

), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 82,80zł (słownie: osiemdziesiąt dwa 80/100), tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej w postępowaniu kasacyjnym...
Rozporządzenia, opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności...

VII SA/Wa 1123/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-28

groszy) w tym: kwotę 120 zł. tytułem zastępstwa prawnego oraz kwotę 27,60 zł. stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. W dniu 4 lipca 2013 r. zostało W. M. przyznane...
korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług...

II SA/Bd 137/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-07-29

czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale tylko jeżeli przewożonym towarom towarzyszy odpowiedni dokument potwierdzający przesunięcie...
z wykonaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli przewożonym towarom towarzyszy dokument potwierdzający przesunięcie międzymagazynowe...

I OSK 3234/14 - Wyrok NSA z 2016-10-18

, nie jest ciągnikiem., Zdaniem skarżącego, nie znajdują w sprawie zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności art. 2 pkt 10 lit. a, gdyż ustawa...
transportu' w rozumieniu art. 2 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług., W ocenie Sądu I instancji trafne jest natomiast stanowisko organu II...

II GSK 1370/19 - Wyrok NSA z 2020-01-09

i podatek akcyzowy oraz należny podatek od towarów i usług zostały wpłacone przez podmiot wysyłający, a ujawnione nieprawidłowości są wynikiem oczywistego błędu...
z ustawą karze pieniężnej) ustalono, że nie doszło do uszczuplenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego nie wszczyna się postępowania w sprawie o nałożenia...

III SA/Wr 639/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-11

Administracyjnego we Wrocławiu wynagrodzenie w kwocie 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem 60/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 zł (słownie...
ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100