Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 3202/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-19

za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej należy podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług, tj. kwotę 414 zł., Natomiast w myśl § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra...
w wysokości ½ ww. opłaty maksymalnej wynosi 2400 zł, przy czym w myśl § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług, tj...

VI SA/Wa 541/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) powiększoną o kwotę 41,40 zł (czterdzieści jeden złoty i czterdzieści groszy) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem...
tę należy podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług, tj. o kwotę 41,40 zł., Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 250 p.p.s.a. w zw. z art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a....

VI SA/Wa 543/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-29

, co daje kwotę 1800 złotych. Jednocześnie w myśl § 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia opłata zostaje podwyższona o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...
od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 18 lutego 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę M. Z. I Z. Z. na decyzję Głównego Inspektora Jakości...

VI SA/Wa 542/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) powiększoną o kwotę 41,40 zł (czterdzieści jeden złoty i czterdzieści groszy) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem...
rozporządzenia), przy czym w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług, tj. o kwotę 41,40 zł., Uwzględniając...

VI SA/Wa 691/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-04

) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług. Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 691/11 odrzucono skargę...
wynoszącej 3 600 zł, co daje kwotę 2 700 złotych. Jednocześnie w myśl § 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia opłata zostaje podwyższona o stawkę podatku od towarów i usług...

VI SA/Wa 690/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-04

% podatku od towarów i usług. Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 lutego 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 690/11 odrzucono skargę Z. Z. i M...
, co daje kwotę 1800 złotych. Jednocześnie w myśl § 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia opłata zostaje podwyższona o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...

VI SA/Wa 1266/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-26

) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (słownie: pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych. Pismem z dnia 5 maja 2011 r. F. P. (dalej także: skarżący) wniósł...
skarżącego wynosi 240,00 złotych oraz 55,20 złotych tytułem podatku od towarów i usług, co łącznie daje kwotę 295,20 zł, W tym stanie rzeczy, zgodnie z poczynionymi wyżej...

II GZ 248/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-31

zapłatę zaległości publicznoprawnej z tytułu podatku od towarów i usług w kwocie 1 803,00 zł oraz z tytułu pobranych, a niewpłaconych zaliczek na podatek dochodowy...
-Wilda z [...] września 2019 r. odraczającą zapłatę zaległości publicznoprawnej z tytułu podatku od towarów i usług w kwocie 1 803,00 zł oraz z tytułu pobranych...

VI SA/Wa 1111/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-31

)., Co do zasady, sprzedaż towaru w składzie celnym, wymagająca oczywiście zezwolenia, należącym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług do terytorium...
kraju, podlega pod regulacje przepisów o podatku od towarów i usług., W rozpoznawanej sprawie nie wyjaśniono jednak okoliczności faktycznych, co do celów składowania...

VI SA/Wa 1841/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-29

ma być ceną całkowitą brutto, obejmującą w sobie należny podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Nie jest więc dopuszczalne oznaczanie ceny netto wraz...
organu I instancji., Natomiast decyzją z dnia [...] marca 2017 r., nr [...], na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług...
1   Następne >   +2   4