Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA/Wa 769/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-02

Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata Ł. P. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) powiększoną o należny podatek od towarów i usług w wysokości 52,80 zł...
o należny podatek od towarów i usług w wysokości 52,80 zł, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. ...

II SA/Wa 1402/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-08

Administracyjnego w Warszawie kwotę 240,00 (dwieście czterdzieści) złotych, powiększone o stawkę 22% podatku od towarów i usług VAT - to jest o kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa...

IV SA/Wr 519/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-25

prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...
czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Stawka podatku od towarów i usług wynosi zaś 22% (art. 41 ust. 1 ustawy...

IV SA/Wr 171/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-15

prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...
czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą, w dniu orzekania o tych opłatach. Ponieważ stawka podatku od towarów i usług wynosi 22% (art. 5 ust. 1...

IV SA/Wr 516/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-11

podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Stawka podatku...
od towarów i usług wynosi zaś 22% (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i sług; Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)., Mając powyższe na uwadze...

II SA/Wa 321/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-10

stanowiącą 23 % stawkę podatku od towarów i usług. W dniu 3 sierpnia 2011 r. (pismem z dnia 2 sierpnia 2011 r.) adwokat R. K. - pełnomocnik z urzędu D. P. - zwrócił...
ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...

III SA/Lu 435/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-31

z urzędu, w tym 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złote tytułem podwyższenia opłaty o stawkę podatku o towarów i usług, oraz kwotę 17 (siedemnaście) złotych tytułem zwrotu...
została podwyższona przez Sąd o 22% stawkę podatku od towarów i usług, jako przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...

IV SA/Wr 557/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-07

i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Pojęcie opłaty określa § 1 pkt 1...
rozporządzenia, z którego wynika, iż obejmuje ono opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości. Stawka podatku od towarów i usług wynosi zaś 22...

IV SA/Wr 516/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-10

udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...
w przepisach o podatku od towarów i usług obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Stawka podatku od towarów i usług wynosi zaś 22% (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11...

IV SA/Po 227/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-21

.), podwyższone o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...
, tj. kwotę [...] zł. powiększoną o kwotę [...] zł. stawki podatku VAT Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w dniu 10 kwietnia 2012r. wydał postanowienie odrzucające...
1   Następne >   3