Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA/Sz 1617/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-02-13

1. Zastosowanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług nie pozbawia wystawionej faktury waloru dokumentu uprawniającego do dokonania odliczenia wykazanej...
1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11, - poz. 50 ze zm./., 2. Zastosowanie przy sprzedaży towarów i usług zaniżonej stawki podatku...

SA/Sz 8/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1995-02-23

Sankcja przewidziana w art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
podatku od towarów i usług za wrzesień 1993 r. Urząd Skarbowy w G. decyzją nr US-II-V-67-90/94 z dnia 7 lutego 1994 r., wydaną na podstawie art. 2 ust. 1 i 2, art. 19...

SA/Po 2874/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-05-07

Przepis par. 40a ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 39 poz. 176 ze zm./ wydany został...
z przekroczeniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 50 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...

SA/Po 3015/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-03-09

Wobec braku w ustawie z dnia 9 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 129 poz. 599/ przepisów przejściowych...
dotyczących sankcji związanych z nieprawidłowym prowadzeniem ewidencji do celów podatku od towarów i usług należy przy orzekaniu stosować regułę lex benignior, nakazującą...

III SA 1289/95 - Wyrok NSA z 1997-06-11

Uprawniony do otrzymania faktury stwierdzającej nabycie towaru lub usługi /par. 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku od towarów...
, przez dopełnienie na przykład obowiązku rejestracji, nie działa wstecz i nabywca nie może obniżyć podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów lub usług...

III SA 1045/96 - Wyrok NSA z 1996-11-08

mowa w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ - następuje z momentem...
podatku od towarów i usług za okres od 8 października do 31 grudnia 1994 r. i na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym...

III SA 1580/95 - Wyrok NSA z 1997-06-11

W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, w brzmieniu obowiązującym w 1995 r., ustawodawca...
w (...) z dnia 25 września 1995 r. w przedmiocie wymiaru podatku od towarów usług za maj 1995 r. na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym...

SA/Kr 1998/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-03-06

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ w związku z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U....
1993 nr 108 poz. 486/ nastąpi wypłata oprocentowania nadpłaconego podatku od towarów i usług., Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach...

III SA 1324/94 - Wyrok NSA z 1995-06-07

i kwiecień 1993 r. w wysokości 3 032 000 zł,- podatku od towarów i usług za miesiące od lipca do września 1993 r. w wysokości 744 269 000 zł i- podatku obrotowego...
kontroli zarządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lutego 1994 r. nr PP-3-8220-820/94/PB, wywodząc, że popełnione uchybienia w zakresie podatku od towarów i usług miały...

SA/Kr 340/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-05-29

oprocentowania od nadpłaconych podatków: granicznego, akcyzowego oraz od towarów i usług, pobranych przez Urząd Celny w K. jako płatnika od sprowadzonego przez Szkołę z zagranicy...
sprzętu audiowizualnego., Przy odprawie celnej w dniu 17 lutego 1994 r. obciążono stronę cłem oraz pobrano od niej podatki: graniczny, akcyzowy oraz od towarów i usług...
1   Następne >   2