Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II SA/Lu 220/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-12-14

[...]([...]) złotych należnego podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej; II. odmówiono zwrotu niezbędnych...
% z kwoty 240 złotych powiększone stosownie do unormowania § 4 ust. 3 rozporządzenia o stawkę należnego podatku od towarów i usług wynoszącą dla tej usługi 23% (art. 146a pkt...

II SA/Lu 564/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-08-10

podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 8 lutego 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie przyznał uczestnikowi postępowania prawo pomocy w zakresie...
powiększyć o stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23 %, zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca...

II SA/Lu 179/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-10-28

dwadzieścia jeden [...]) złotych, w tym należny podatek od towarów i usług w kwocie [...](czterdzieści jeden [...]) złotych tytułem wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku...
rozporządzenia wyniesie ono [...] złotych. W myśl § 4 ust. 3 rozporządzenia wynagrodzenie to należy powiększyć o stawkę należnego podatku od towarów i usług wynoszącą...

II SA/Lu 724/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-07-25

jeden złotych czterdzieści groszy), obejmującą podatek od towarów i usług, w kwocie 41,40 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy), z tytułu kosztów...
o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (obecnie 23%)., Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych wyżej przepisów...

VI SA/Wa 1300/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-05

należało podwyższyć o stawkę 23% podatku od towarów i usług, tj. kwotę 55,20 złotych. W sentencji wyroku zamiast 'powiększonej o kwotę 55,20 złotych (pięćdziesiąt pięć...
stycznia 2018 r. w ten sposób, że w sentencji wyroku w miejsce 'powiększonej o kwotę złotych (osiemdziesiąt dwa złotych osiemdziesiąt groszy) stanowiącą 23% podatku VAT' wpisać...

VI SAB/Wa 43/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-10

pięć złotych i dwadzieścia groszy) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postanowieniem z dnia 8 lutego 2017...
należało podwyższyć o kwotę podatku od towarów i usług, o czym stanowi przepis § 4 ust. 3 rozporządzenia z 2015 r., Biorąc powyższe pod uwagę oraz wobec oświadczenia...

VI SA/Wa 2933/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-13

tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054). Organ odwoławczy w prowadzonym postępowaniu jest związany...
usługi np.: od hoteli - usługi noclegowe, gastronomiczne, wynajem sal konferencyjnych i sprzętu konferencyjnego itp., od przewoźników - usługi transportowe, od innych...

II SA/Lu 564/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-21

udzielonej z urzędu, w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), należnego podatku od towarów i usług. Sejmik Województwa w dniu [...] r. podjął uchwałę...
kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1714) i powiększając o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki...

II SA/Lu 724/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-30

udzielonej z urzędu, w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług. Uchwałą z dnia 23 grudnia 2015 r., Nr 363/XIII/2015...
od towarów i usług wyliczony według 23 % stawki. ...

VI SA/Wa 1300/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-19

o stawkę 23 % podatku od towarów i usług, tj. kwotę 55,20 zł., W związku z powyższym, w myśl art. 250 § 1 w zw. z art. 258 § 2 pkt 8) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...
dwadzieścia groszy) stanowiącą 23% podatku VAT tytułem opłaty za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego, Skarżący - O. D. - wniósł skargę na uchwałę Rady Miasta...
1   Następne >   2