Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I SA/Sz 965/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-07

wykonane na zasadzie prawa pomocy kwotę [...] zł podwyższoną o kwotę [...] zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 25 września 2015 r., sygn. I SA...
)., Zgodnie zaś z § 4 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

III SA/Łd 614/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-12-06

r.). Naczelnik Urzędu Skarbowego w [...] przeprowadził wobec ,,C’’ Sp. z o.o. postępowanie podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług za okresy: IX 2013 r...
. oraz od VI do XII 2014 r. zakończone decyzją z dnia [...] r. nr [...] określającą zobowiązanie w podatku od towarów i usług za miesiące IX 2013r. oraz VI-XII 2014r. Ponadto wobec...

III SA/Po 445/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-03-20

) kwotę [...] złotych ([...]) oraz podatek od towarów i usług w kwocie [...] złotych ([...]) tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu, oddalając wniosek...
udzieloną z urzędu w kwocie [...] zł powiększoną o kwotę podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł oraz tytułem zwrotu wydatków kwotę [...] zł. Pełnomocnik podniosła...

III SA/Po 747/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-02-24

[...] zł ([...]), w tym podatek od towarów i usług w kwocie [...] zł ([...]). Postanowieniem z dnia 6 września 2016r. starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu...
, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów...

III SA/Gl 37/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-04-26

i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337 ze zm.) stanowił, iż na żądanie nabywcy podatnik...
maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług...

V SA/Wa 2181/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-12

się do cen i stawek określonej w tabeli 3 w kontekście doliczania do cen i stawek podatku od towaru i usług'. Nie przedstawiła jednak żadnej dokumentacji potwierdzającej...
uchwały:, '1. Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy, z wyjątkiem taryf zmienionych w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług., 2...

III SA/Lu 71/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-28

podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, ceny i stawki opłat wskazane w taryfach mogą ulec zmianie...
podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków;, 13. do zmienionych taryf ust. 9 stosuje...

III SA/Kr 1290/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-10-02

z terenu gminy G - netto 6,65 zł (słownie: sześć złotych 65/100) za 1 m3 dostarczonej wody, powiększone o podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej...
odrębnymi przepisami., 2. Grupa II - pozostali odbiorcy - netto 6,65 zł (słownie: sześć złotych 65/100) za 1 m3 dostarczonej wody, powiększone o podatek od towarów usług (VAT...

III SA/Po 1622/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-31

faktycznego przez organ celno - skarbowy w wymiarze podatku od towarów i usług a organem skarbowym w zakresie podatku akcyzowego przez uznanie, że strona paliwa nie kupowała...
od postępowania w sprawie podatku od towarów i usług i ten sam stan faktyczny może być odmiennie oceniany w konsekwencji odmiennych stanów prawnych. Podatek od towarów i usług...

III SA/Po 1036/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-03

faktury VAT rozwoził sporadycznie,, h) Naczelnik ZUCS wydał wobec B. sp. z o.o. decyzją z 22.06.2018 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług (za okres I-XII 2016 r...
w sprawie powołane wyżej oświadczenie M. M. z 26 lutego 2021 r., w którym przyznał on, że zapłacił podatek od towarów i usług VAT 7 oraz podatek dochodowy wraz...
1   Następne >   +2   +5   +10   30