Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

I SA/Ol 473/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-18

na nasypie kolejowym. Przyjęcie przez organy podatkowe, że każdy przypadek władania gruntami przez przedsiębiorcę rodzi obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług według...
A na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2011r. 1. uchyla...

VI SA/Wa 1011/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-29

, aby umożliwiać załadunek lub wyładunek towarów do/z pociągów towarowych oraz integrację usług kolejowego transportu towarowego z usługami transportu drogowego, morskiego...
załadunek lub wyładunek towarów do/z pociągów towarowych oraz integrację usług kolejowego transportu towarowego z usługami transportu drogowego, morskiego, rzecznego...

IV SA/Po 539/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-23

) wysokość odszkodowania ustalona w decyzji podlega waloryzacji na dzień jego zapłaty przez 'A' SA, przy zastosowaniu wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych...
kolejową...linia kolejowa wybudowana prawie 100 lat temu i od tego czasu służąca do świadczenia usługi publicznego transportu jest faktem powszechnie znanym...