Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

IV SA/Po 617/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-05

szacunkowego nie wynika możliwość zwiększenia wartości nieruchomości o podatek od towarów i usług., Odwołanie od powyższej decyzji w ustawowym terminie wniosła [...] sp. z o.o....
w [...] zaskarżając w/w decyzję w zakresie, w jakim nie uwzględniono konieczności rozstrzygnięcia o wartości podatku od towaru i usług w związku z ustaleniem odszkodowania...

II SA/Ol 194/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-03-22

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), z których wynika, że wartość gruntu stanowi podstawę opodatkowania...
, stosuje ceny transakcyjne nie zawierające podatku od towarów i usług. Zauważył, że art. 134 u.g.n. wprost wskazuje wartość rynkową nieruchomości jako podstawę ustalenia...

II SA/Po 930/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-09-14

podatku od towarów i usług na prawidłową kwotę [...]zł (słownie: [...] groszy). /-/ T. Świstak W sentencji wyroku z dnia 18 marca 2015 r. Sąd dokonał oczywistych omyłek...
rachunkowych wynikających z błędnego przyjęcia, że stawka od podatku od towarów i usług w dacie orzekania wynosiła 22%., Należy zważyć, że ówcześnie obowiązujący przepis §...

II SA/Wr 21/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-15

we Wrocławiu wynagrodzenie w kwocie 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem 60/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 zł (słownie: dwadzieścia siedem 60/100...
A.B. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wynagrodzenie w kwocie 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem 60/100), w tym podatek od towarów i usług...

II SA/Kr 1258/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-19

Administracyjnego w Krakowie kwotę 292,80 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote, osiemdziesiąt groszy) w tym 52,80 zł podatku od towarów i usług, stanowiącą...
, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług...

II SA/Kr 913/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-29

Sądu Administracyjnego w Krakowie kwotę 292,80 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote, osiemdziesiąt groszy) w tym 52,80 zł podatku od towarów i usług, stanowiącą...
korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

II SA/Wa 1710/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-19

(dwieście czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy...
z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku...

II SA/Wr 319/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-05

), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 62,10zł (słownie: sześćdziesiąt dwa 10/100), tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wynagrodzenie w kwocie 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem 60/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie...

II OSK 157/17 - Wyrok NSA z 2018-12-12

powiększoną o podatek od towarów i usług pomimo, iż radca prawny świadczący pomoc prawną w niniejszej sprawie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art...
. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r. , poz. 710) w związku z czym, w kwocie wynagrodzenia nie powinien zostać uwzględniony...

II SA/Gd 613/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-23

podatku od towarów i usług., Wojewoda, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r...
na przyjęciu, że wartość przyznanego odszkodowania nie powinna być powiększona o należny podatek od towarów i usług (jest kwotą brutto, zawierającą w sobie kwotę należnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100