Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

IV SO/Wa 59/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-24

stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 9 grudnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek A. K. o wymierzenie grzywny...
korzysta z pomocy prawnej udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług...

II SO/Wa 105/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-29

(trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem 22% podatku od towarów i usług. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 01 grudnia 2006 r...
., Ponadto w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia opłaty za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...

VIII SAB/Wa 200/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-17

([...]) w tym [...] zł ([...]) tytułem podatku od towarów i usług, a ponadto kwotę [...] zł ([...]) tytułem zwrotu wydatków, 2. w pozostałym zakresie wniosek oddalić. Postanowieniem...
nie mniej niż 120 zł. W myśl zaś § 2 ust. 3 rozporządzenia opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

II SAB/Wa 434/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-23

podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...
od towarów i usług kwotę 41,40 (czterdzieści jeden 40/100) złotych. W następstwie wydanego przez referendarza sądowego postanowienia z dnia, [...] marca 2014 r., (k-112...

II SAB/Go 1/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-05-11

stawkę podatku od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu, obejmującej sporządzenie opinii o braku podstaw...
oraz zasądził od Sądu na rzecz r.pr. M.B.-P. kwotę 240 złotych powiększoną o podatek od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu...

II SAB/Bd 5/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-06-13

za dokonanie tej czynności., Stosownie do brzmienia § 3 ust 3 ww. rozporządzenia Sąd podwyższył należne koszty udzielonej pomocy prawnej o stawkę podatku od towarów i usług...
przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie...

IV SAB/Wa 290/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 41,40 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
ulega podwyższeniu o stawkę podatku od towarów i usług., W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 250 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono...

IV SA/Wr 23/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-10

od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., W rozpoznawanej sprawie...
pomoc prawną obejmującą sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - powiększone o stawkę podatku od towarów i usług- w łącznej wysokości 221,40 zł...

IV SAB/Wa 214/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-14

oraz kwotę 41,40 (czterdzieści jeden 40/100) złotych stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wojewódzki...

II SAB/Wa 254/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-21

2 lit.b rozporządzenia). Wynagrodzenie to podwyższone zostało, na podstawie § 2 ust. 3 powołanego rozporządzenia, o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...
120 zł (sto dwadzieścia złotych) oraz kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) stanowiącą 23% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej...
1   Następne >   +2   4