Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol

III SAB/Lu 14/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-11-14

i dwadzieścia groszy), w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług. II.Przyznać adwokatowi J. K. K. od Skarbu...
groszy) należnego podatku od towarów i usług. Postanowieniem z 21 lipca 2016 r. referendarz sądowy przyznał stronie skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym...

II SAB/Kr 17/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-10-16

- Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie kwotę [...]zł ( słownie: [...] ) w tym [...] zł ( słownie: [...] ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów...
udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...

II SAB/Wr 29/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-23

udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, opłaty za czynności z tytułu zastępstwa prawnego, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...
dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. W konsekwencji zatem należną radcy prawnemu ustanowionemu...

III SA/Lu 1184/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-08-25

) należnego podatku od towarów i usług. Wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką w [...] pełnomocnikiem strony skarżącej adwokat L. S. złożył w dniu 19 sierpnia 2016 r. wniosek...
, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku...

II SA/Sz 817/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-03-07

Administracyjnego w Szczecinie na rzecz radcy prawnego J. P. - W. kwotę [...]([...]) złotych, zawierającą należny podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy...
podatków od towarów i usług w Starostwie Powiatowym w G.. W treści pkt 1 ogłoszenia zamieszczono osiem wymagań niezbędnych dla kandydatów, w tym m.in. w pkt 1 ppkt g...

IV SA/Wa 940/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-12

stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 7 lipca 2016 r. ustanowiono dla S. R. (dalej: 'skarżącego') radcę prawnego. Pismem z dnia 28 lipca 2016 r...
administracyjnym w I instancji wynosi 240 zł., W myśl zaś § 4 ust. 3 opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2 podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według...

II SA/Po 142/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-07-11

kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu wynagrodzenie w kwocie [...] zł ([...]), w tym podatek od towarów i usług w kwocie [...] zł...
w rozdziałach 2-4 (ust. 2)., W myśl zaś § 4 ust. 3 rozporządzenia opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki...

II SA/Sz 498/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-10

. rozrachunków oraz rozliczeń podatków od towarów i usług w Starostwie Powiatowym w G.. W treści pkt 1 ogłoszenia zamieszczono osiem wymagań niezbędnych dla kandydatów...
, w tym m.in. w pkt 1 ppkt g) - znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych...

II SAB/Lu 87/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-04-19

[...]([...]) złotych należnego podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej; II. odmówić zwrotu niezbędnych...
do unormowania §4 ust. 3 rozporządzenia o stawkę należnego podatku od towarów i usług wynoszącą dla tej usługi 23% (art. 146a pkt. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11...

I SAB/Gl 14/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-09-07

dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy, w tym podatek od towarów i usług w kwocie 55,20 zł) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postanowieniem...
) trzeba natomiast podwyższyć o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...
1   Następne >   +2   +5   +10   23