Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

FPS 5/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-27

towarów używanych, zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...
akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, jeżeli jedną ze stron tej umowy jest podatnik podatku od towarów i usług. Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Wiesława...

III RN 198/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-07-05

. Powyższa umowa była, zdaniem Spółki, zwolniona od opłaty skarbowej, gdyż strony tej umowy są podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 8...
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., Urząd Skarbowy w P. decyzji z dnia 24 listopada 1997 r. odmówił zwrotu...

III RN 172/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-02-03

poz. 23 ze zm./ w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie podlegają opłacie skarbowej. Wyłączenie...
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Prowadzi to do wniosku, że umowa sprzedaży obligacji nie podlega opłacie skarbowej, jeżeli tylko jedna ze stron...

III RN 21/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-10-05

Art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. 1993 nr 11 poz. 50 ze zm./ nie ustanawiają...
prawa podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego ze sprzedażą nie podlegającą podatkowi od towarów i usług. Sąd Najwyższy...

III RN 22/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-10-05

Art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. 1993 nr 11 poz. 50 ze zm./ nie ustanawiają...
prawa podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego ze sprzedażą nie podlegającą podatkowi od towarów i usług. Sąd Najwyższy...

III RN 158/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-02-03

poz. 23 ze zm./ w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie podlegają opłacie skarbowej. Wyłączenie...
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Prowadzi to do wniosku, że umowa sprzedaży obligacji nie podlega opłacie skarbowej, jeżeli tylko jedna ze stron...

III RN 119/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-02-03

poz. 23 ze zm./ w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie podlegają opłacie skarbowej. Wyłączenie...
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Prowadzi to do wniosku, że umowa sprzedaży obligacji nie podlega opłacie skarbowej, jeżeli tylko jedna ze stron...

I SA/Ka 1601/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-12-14

1. Ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ostatnio cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
Zamiejscowy w Cz. z dnia 21 czerwca 1999 r. (...) w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług - oddala skargę. Decyzją, z dnia 25 lutego 1999 r. (...) Urząd...

III SA 7295/98 - Wyrok NSA z 2000-05-10

. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1/ uchyla zaskarżoną decyzję, 2/ zasądza od Izby Skarbowej w Warszawie na rzecz skarżących kwotę 300 (trzysta złotych) tytułem...
. w przedmiocie podatku od towarów i usług w odniesieniu do Przedsiębiorstwa Handlowego 'T.' s.c. Izba Skarbowa swoją decyzją z dnia [...] czerwca 1998 r. określiła spółce:, 1...

I SA/Wr 2241/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-05-24

1. Przyjmujący fakturę w dobrej czy złej wierze od zbywcy, który nie opłacił podatku od towarów i usług, nie może liczyć na obniżenie podatku należnego o kwotę podatku...
oryginał faktury nie potwierdzony kopią u wystawcy, który nie uwzględnił w deklaracji dla podatku od towarów i usług wykazanej w fakturze sprzedaży i należnego podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   37