Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I GZ 498/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

pełnomocnikowi powiększono o kwotę podatku od towarów i usług, liczonego według stawki podstawowej, w wysokości 55,20 zł., Sąd I instancji podniósł, że pomimo oświadczenia...
pełnomocnika, odnośnie nieposiadania statusu podatnika podatku od towarów i usług, przyznał wynagrodzenie za udzielenie pomocy prawnej z urzędu, powiększone o kwotę należnego...

I SA/Gl 494/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-21

września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych...
(na podatek od towarów i usług VAT)., W uzasadnieniu uchwały organu nadzoru stwierdzono na wstępie, że wspomniana uchwała Rady Miasta K. wpłynęła do Regionalnej Izby...

I GSK 565/18 - Wyrok NSA z 2021-02-24

z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków...
na rachunku (z tytułu zwrotu podatku VAT) oraz ich przeznaczenia (na podatek od towarów i usług VAT)., W uchwale m.in. określono wykaz jednostek budżetowych prowadzących...

I SA/Gl 1587/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-15

być rozliczane w wartości brutto, czyli z podatkiem od towarów i usług, czy też w wartości netto., Zdaniem organu odwoławczego regulacje ustawowe dotyczące rozliczania...
i traktowania przedmiotowych wydatków nie dają podstaw do przyjęcia, iż wydatki te mogą być rozliczane z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Z ustawy z dnia 11 marca...

I GSK 1320/18 - Wyrok NSA z 2019-09-13

do realizacji czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług od momentu jej przekazania., W okresie realizacji przedmiotowej inwestycji, Miasto nie miało prawa...
w związku z uzyskaniem zwrotu podatku od towarów i usług wynosi 66.912,33 zł. Obliczono ją w ten sposób, że od kwoty dotacji faktycznie pobranej w 2009 r., tj. 4 127 276,07...

II GSK 4/05 - Wyrok NSA z 2005-04-20

niż zadeklarowana kwotę należnego podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, którą importer obowiązany był wpłacić w terminie i na warunkach określonych dla zapłaty cła...
., Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę za nieuzasadnioną., Sąd wyjaśnił, że zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym powstaje z mocy...

II GSK 5/05 - Wyrok NSA z 2005-04-20

do obrotu na polskim obszarze celnym i wymierzył należności celne, a jednocześnie określił wyższą niż zadeklarowana kwotę należnego podatku od towarów i usług...
wyjaśnił, że zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym powstaje z mocy prawa. W przypadku importu towarów obowiązek ten powstawał w 1997...

V SA/Wa 1791/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-29

podatku od towarów i usług związanego z zakupami inwestycyjnymi i decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego z [...] października 2005 r. ustalono nadwyżkę podatku naliczonego...
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) potraktował zwrot podatku od towarów i usług, jako dotację pobraną w nadmiernej wysokości...

V SA/Wa 4405/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-14

przez zakład budżetowy do realizacji czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług od momentu jej przekazania., W okresie realizacji przedmiotowej inwestycji...
rozliczonej kwoty podatku od towarów i usług o którym mowa wyżej określono na kwotę ...zł ), obliczono na ... zł (faktyczna wartość projektu ustalona po kontroli z kwietnia...

III SA/Wr 374/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-24

postanawia: przyznać radcy prawnemu M. P. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. wynagrodzenie w kwocie [...] zł (słownie: [...]), w tym podatek od towarów i usług...
i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Ponieważ stawka podatku od towarów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100