Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

IV SA/Wa 607/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-20

738 zł, na którą składa się 240 zł za zastępstwo prawne przed sądem pierwszej instancji, powiększone o 55,20 zł tytułem podatku od towarów i usług oraz 120 zł...
za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej, powiększone o 27,60 zł tytułem podatku od towarów i usług, 240 zł za ponowne zastępstwo prawne przed sądem pierwszej instancji...

I SAB/Wa 1649/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-29

) złotych, tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych. Postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2017 r. referendarz sądowy przyznał...
., Stosownie do § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej...

I SA/Wa 1555/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-20

pięć 20/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100...
i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie fakt...

I SA/Wa 493/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-15

) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych. Wojewódzki...
240 zł., W myśl zaś § 2 ust. 3 tego rozporządzenia opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

I SA/Wa 185/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-05

opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą...

I SA/Wa 2209/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-09

pięć złotych dwadzieścia groszy) w tym : tytułem opłaty kwotę 240,00 zł (dwieście czterdzieści złotych), tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł...
z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1 należy podwyższyć o stawkę podatku od towaru i usług przewidzianą dla tego rodzaju...

I SA/Wa 2110/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-26

, w tym tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Wniosek...

I SA/Wa 1279/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-14

z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1 należy podwyższyć o stawkę podatku od towaru i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów...
z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz kwota 27,60 złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług - łącznie kwota 147,60 złotych., Mając powyższe...

I SA/Wa 1746/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-15

podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności, tj. 23%., W obszernym uzasadnieniu sprzeciwu pełnomocnik podkreślił...
podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Stosownie do § 21 ust...

I SA/Wa 858/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-10

, w tym tytułem opłaty kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 41,40 (czterdzieści jeden 40/100) złotych. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   28