Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

III SAB/Kr 75/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-13

: dwieście dwadzieścia jeden złotych, czterdzieści groszy) zawierającą podatek od towarów i usług w wysokości 41,40 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych, czterdzieści groszy...
podwyższona o stawkę podatku od towarów i usług w kwocie 41,40 zł (180 zł x 23% = 41,40 zł) w myśl § 4 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości...

VIII SA/Wa 389/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-08

indywidualnych zezwoleń dewizowych., Pytanie nr 203, brzmiało: 'Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, jednym z płatników podatku od towarów i usług jest:, A. komornik...
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W swoim odwołaniu skarżący zarzucił, że płatnikiem podatku może być także importer towaru. Komornik sądowy nie jest płatnikiem...

VI SA/Wa 1844/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-30

przewidującego, iż jeżeli doradca restrukturyzacyjny rozlicza podatek od towarów i usług, to wynagrodzenie i zaliczki na wynagrodzenie z art. 42 i art. 43 Prawa upadłościowego...
są kwotami netto, podwyższanymi o należny podatek od towarów i usług. Zdaniem Skarżącej zwrócić jednak należy uwagę, iż zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o licencji doradcy...

VI SA/Wa 485/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-27

nabywcy do grupy podatkowej w podatku od spadku i darowizn., Pytanie nr 203 brzmiało:, 'Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, jednym z płatników podatku od towarów...
o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Skarżący udzielił odpowiedzi 'C'. W swoim odwołaniu zarzucił...

VI SA/Wa 895/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-02

się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...
określonej w § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a w zw. z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c powołanego rozporządzenia w kwocie 180 złotych, podwyższonego o stawkę podatku od towarów i usług...

VI SA/Wa 2683/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-30

23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2014 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu...
, przy czym w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...

III SA/Po 634/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-01

: [...]), podwyższoną o kwotę podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł (słownie: [...]) Postanowieniem z dnia 27 października 2017 roku starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu...
gospodarczej i jest płatnikiem podatku VAT (k. 51 akt sądowych). Opłatę za udzielenie pomocy prawnej stronie skarżącej podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług...

VI SA/Wa 391/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-28

., Opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie...
przepisów o podatku od towarów i usług (§ 4 ust. 3 rozporządzenia)., W myśl zaś § 21 ust. 1 pkt 2 lit 'b' opłaty wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

VI SA/Wa 812/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-05

o podatku od towarów i usług, jednym z płatników podatku od towarów i usług jest:, A. komornik sądowy,, B. urząd celny,, C. importer towarów', zostało sformułowane...
w sposób poprawny. Jego istota sprowadza się do ustalenia, który z wymienionych w propozycjach odpowiedzi podmiotów jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 18...

VI SA/Wa 754/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-08

do grupy podatkowej w podatku od spadku i darowizn., Pytanie nr 203, brzmiało:, 'Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, jednym z płatników podatku od towarów i usług...
podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług, płatnikiem tego podatku są wyłącznie organy egzekucyjne wykonujące czynności egzekucji...
1   Następne >   +2   +5   +10   15