Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Wa 734/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-17

lub postanowienie Urzędu Patentowego, wynoszą 240 zł., W myśl zaś § 4 ust. 3 rozporządzenia opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług...
wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik z urzędu...

II SA/Wa 415/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-03

podatku od towarów i usług. W dniu 20 lutego 2012 r. radca prawny K.J. - pełnomocnik z urzędu J.S. - w skardze kasacyjnej wniesionej od wydanego w sprawie wyroku (pismo...
podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

II SA/Po 983/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-17

) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu kwotę [...] zł ([...]), w tym [...] zł ([...]) tytułem podatku od towarów i usług. /-/ K...
pomocy prawnej., Zgodnie z §4 ust. 3 rozporządzenia opłatę podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej...

II SA/Po 983/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-08

, w tym kwotę 82,80 zł (osiemdziesiąt dwa złote 80/100) tytułem podatku od towarów i usług; 2. odmówić przyznania kosztów nieopłaconej pomocy prawnej za postępowanie wywołane...
. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej przez adwokata urzędu uwzględniając także stawkę podatku od towarów i usług...

II SA/Lu 885/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-05-09

, w tym kwotę [...]([...]) złotych należnego podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej; II...
skargi kasacyjnej wynosić będzie 75% z kwoty 240 złotych powiększone stosownie do unormowania § 4 ust. 3 rozporządzenia o stawkę należnego podatku od towarów i usług...

II SA/Ke 405/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-02-13

sprawy. Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego rozporządzenia, opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki...
podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b powołanego rozporządzenia, opłaty...

II SA/Ke 426/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-11-09

. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów...
pełnomocnikowi wynagrodzenie za dokonaną czynność w wysokości 180 zł, podwyższone o stosowną stawkę podatku od towarów i usług obowiązującą w dniu orzekania., W świetle...

II SA/Sz 433/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-10-20

należnego podatku od towarów i usług, z tytułu kosztów pomocy prawnej udzielonej na zasadzie prawa pomocy Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2016 r. (doręczonym 23 maja 2016 r...
, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów...

IV SA/Po 1203/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-29

.), podwyższone o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...
. kwotę [...]zł. powiększoną o kwotę [...]zł. stawki podatku VAT Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 30 kwietnia 2014r. oddalił skargę T. P...

III SA/Gd 991/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-15

podatek od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy, obejmujące sporządzenie i wniesienie opinii o braku podstaw...
rozporządzenia, należało podwyższyć o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (obecnie 23 %)., W konsekwencji finalne wynagrodzenie...
1   Następne >   +2   +5   7