Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Gl 1242/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-05-18

od 11 czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2021 r. do cen i stawek opłat (netto) dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8% wprowadzony odrębnymi przepisami...
) wskazane zostały wydatki niekwalifikowalne, w tym (lit. k) podatek od towarów i usług (VAT), który może zostać odzyskany przez beneficjenta albo inny podmiot...

I SA/Sz 769/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-09

z którymi zwrotowi powinna podlegać tylko część podatku naliczonego od towarów i usług, zgodnie z aktualną w danych latach u Skarżącego proporcją do odliczeń częściowych VAT...
.) - dalej jako 'u.f.p.' w związku z art. 90 i 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054) - dalej jako 'ustawa VAT...

V SA/Wa 2156/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-05

podatkowego, wszystkie szkolenia w ramach PO KL powinny być zwolnione z podatku od towarów i usług, o ile są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych., Decyzją...
o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 145, poz. 1541) zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70...

I SA/Sz 934/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-05-10

poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (stan prawny...
o dofinansowanie zobowiązał się do składania IZ RPO WZ raz na rok kalendarzowy oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług w ramach realizowanego...

III SA/Łd 169/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-23

października 2013 r. beneficjent stwierdził, że wątpliwości budzi żądanie zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) po upływie 3 lat od zakończenia realizacji projektu...
) z 27 maja 2013 r. w sprawie kwalifikowalności podatku od towaru i usług (VAT) wskazujące, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt d) kwalifikowalność wydatków rozporządzenia...

II GSK 2610/15 - Wyrok NSA z 2017-05-17

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Skarżący zobowiązał się również, zgodnie z § 4 ust. 5 umowy...
na ojcostwo, a działalność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie przepisów ustawy...

III SA/Łd 1208/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-03

'Poddębickie Centrum Zdrowia' infrastruktury technicznej zakupionej w ramach projektu, Beneficjent ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (VAT)., Kopia...
października 2013 r. Beneficjent wskazał, iż wątpliwości budzi żądanie zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) po upływie 3 lat od zakończenia realizacji projektu, w oparciu...

I SA/Kr 929/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-30

sprzedaży określonego w sposób przewidziany w art. 90 oraz art. 86 ust. 2 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa VAT). W związku...
naliczonego wynikającą z art. 91 oraz art. 90 c ustawy o podatku od towarów i usług. Beneficjent wskazał, że w roku 2016 dokonywał odliczeń podatku VAT: według planowanego...

III SA/Wr 723/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-11-09

(słownie: sto czterdzieści siedem 60/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 zł (słownie: dwadzieścia siedem 60/100), tytułem kosztów nieopłaconej pomocy...
korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną...

III SA/Lu 182/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-11-26

tego podatku na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U.2018.2174 z późn. zm.). Mając na uwadze powyższe oświadczenia...
z tym powstało prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług wynikającego z zakupów zrealizowanych w ramach projektu. Naliczony w związku z tym podatek VAT...
1   Następne >   +2   +5   +10   100