Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

VI SAB/Wa 106/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-28

) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, 2. przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

II SA 180/94 - Wyrok NSA z 1995-04-12

od towarów i usług, jeżeli przy sprzedaży takiej kopaliny lub surowca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...
Naturalnych i Leśnictwa Przedsiębiorstwo zarzuciło Wojewodzie bezpodstawne naliczenie opłaty od ceny kopaliny z doliczonym podatkiem od towarów i usług., Minister Ochrony...

VI SAB/Wa 14/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-04

wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz. 1052, ze zm.) oraz ustawą z dnia 22...
jako podatnik podatku od towarów i usług;, 5. jeżeli inny podmiot posiadający wobec niego znaczący wpływ lub sprawujący nad nim kontrolę albo współkontrolę w rozumieniu...

II SA/Bk 371/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-11

); umowę kredytu nawozowego z dnia [...] czerwca 2013 r. (k. 452); polisę ubezpieczeniową samochodu osobowego (k. 453); deklarację podatku od towarów i usług za drugi...
to: utrzymanie domu - 25.000 zł; ubezpieczenie pojazdów; składki KRUS, podatki: ubezpieczenie budynków - 20.000 zł. W skład majątku K. P. wchodzi nieruchomość rolna...

VI SAB/Wa 13/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-14

ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1052, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo...
i dla której zawarta jest umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.'. Ponadto, skarżąca poinformowała, że zwróciła się do podmiotu, z którym zawarła umowę...

VI SAB/Wa 58/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-26

, przy czym w myśl § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 22 % podatku od towarów i usług, tj. kwotę 39,60 zł., W związku z powyższym, w myśl art...
złotych (sto osiemdziesiąt złotych) powiększonej o kwotę 39,60 złotych (trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) stanowiącą 22% podatku VAT tytułem opłaty...

VI SAB/Wa 58/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-23

. rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 22 % podatku od towarów i usług, tj. kwotę 39,60 zł., W związku z powyższym, w myśl art. 250 w zw. z art. 258 § 2 pkt 8) ustawy...
180 złotych (sto osiemdziesiąt złotych) powiększonej o kwotę 39,60 złotych (trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) stanowiącą 22% podatku VAT tytułem opłaty...