Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Po 930/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-09-14

podatku od towarów i usług na prawidłową kwotę [...]zł (słownie: [...] groszy). /-/ T. Świstak W sentencji wyroku z dnia 18 marca 2015 r. Sąd dokonał oczywistych omyłek...
rachunkowych wynikających z błędnego przyjęcia, że stawka od podatku od towarów i usług w dacie orzekania wynosiła 22%., Należy zważyć, że ówcześnie obowiązujący przepis §...

II SA/Wr 21/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-15

we Wrocławiu wynagrodzenie w kwocie 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem 60/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 zł (słownie: dwadzieścia siedem 60/100...
A.B. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wynagrodzenie w kwocie 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem 60/100), w tym podatek od towarów i usług...

II SA/Wr 319/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-05

), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 62,10zł (słownie: sześćdziesiąt dwa 10/100), tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wynagrodzenie w kwocie 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem 60/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie...

II OSK 157/17 - Wyrok NSA z 2018-12-12

powiększoną o podatek od towarów i usług pomimo, iż radca prawny świadczący pomoc prawną w niniejszej sprawie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art...
. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r. , poz. 710) w związku z czym, w kwocie wynagrodzenia nie powinien zostać uwzględniony...

IV SA/Wa 2326/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-01

groszy) stanowiącą równowartość kwoty podatku od towarów i usług. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 19 stycznia 2011 r. przyznano skarżącemu M. A. prawo pomocy...
prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług...

IV SA/Wa 1040/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-15

groszy) stanowiącą równowartość kwoty podatku od towarów i usług. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 31 sierpnia 2010 r. przyznano skarżącej prawo pomocy m. in...
, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...

IV SA/Wa 2611/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-03

) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2012 r., sygn. akt IV SA/Wa 2611/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...

IV SA/Wa 322/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-04

kwotę 180 zł tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 39,60 zł stanowiącą 22 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem...
, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług...

IV SA/Wa 322/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-19

zł tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 39,60 zł stanowiącą 22 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia...
, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług...

II SA/Ke 326/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-10-16

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu nie podwyższać o stawkę podatku od towarów i usług, gdyż pozostaje w stosunku pracy i wszelkie należności publicznoprawne...
opłatę za te czynności Sąd podwyższa przy tym o stawkę podatku od towarów i usług (§ 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia). Należną opłatę za te czynności Sąd podwyższa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100