Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Lu 1248/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-10-16

[...]([...]) złotych, w tym kwota [...]([...]) złotych należnego podatku od towarów i usług oraz wynagrodzenie za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej...
w kwocie [...]złotych ([...]) złotych, w tym kwota [...]([...]) złotych należnego podatku od towarów i usług; II. odmówić zwrotu niezbędnych, udokumentowanych wydatków...

VII SA/Wa 358/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-15

. tytułem 23% podatku od towarów i usług; 2. przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata A. Z. ustanowionej w ramach...
. stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług; 3. przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata A. Z. ustanowionej w ramach...

II SA/Op 460/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-17

w kwocie 146,40 zł (słownie: sto czterdzieści sześć złotych czterdzieści groszy) zawierającej podatek od towarów i usług, w kwocie 26,40 zł (słownie: dwadzieścia sześć...
o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Zgodnie...

II SA/Wr 759/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-11

: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 20/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 20/100), tytułem kosztów nieopłaconej...
podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepi-sów o podatku od towarów i usług. Ponieważ stawka...

II SA/Wr 148/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-28

do § 4 ust. 3 Rozporządzenia, opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej...
dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. Ponieważ stawka podatku od towarów i usług wynosi 23% (art. 5 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 8 ust. 1, art...

II SA/Rz 337/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-05-20

: dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100/ tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej (w tym 22 % podatku od towarów i usług). Postanowieniem z dnia 9 października...
opłaty za nieopłaconą pomoc prawną kwotę 240 zł, podwyższoną o należny podatek od towarów i usług, tj. kwotę 52,80 zł. Stosownie bowiem do treści § 2 ust. 3 rozporządzenia...

II SA/Kr 1207/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-05

pięć złotych, dwadzieścia groszy ) w tym 55,20 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów...
udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...

II SA/Kr 1207/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-05

złotych, dwadzieścia groszy ) w tym 55,20 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa...
przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach...

II SA/Kr 32/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-11

) w tym 55,20 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego...
udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

II SA/Kr 1001/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-16

z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...
postanowienia. Stawka podatku od towarów i usług została przyjęta na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz...
1   Następne >   +2   +5   +10   100