Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

IV SA/Wa 1338/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-19

czterdzieści groszy) stanowiącą równowartość kwoty podatku od towarów i usług, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postanowieniem z dnia 21...
przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

II SA/Bk 627/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-03-24

wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %), co w konsekwencji daje kwotę 221,40 zł...

IV SA/Wa 285/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-29

oraz kwotę 110,00 (sto dziesięć) złotych stanowiącą 22 % podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (pkt 2 wyroku)., Przebieg granic...

IV SA/Wa 1338/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-21

oraz kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych stanowiącą 22 % podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. IV SA/Wa 1338/08...

IV SA/Wa 1338/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-02

. kwotę 120 zł powiększoną o 26,40 zł stanowiące równowartość podatku od towarów i usług, tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wskazane postanowienie...

IV SA/Wa 285/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-24

) złotych oraz kwotę 110,00 (sto dziesięć) złotych stanowiącą 22 % podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. B. K. w dniu 27...