Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Gl 623/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-11

przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi...
) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Tym samym Rada Gminy ustalając maksymalne stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych winna...

II SA/Go 796/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-21

jest również uwzględnić obciążenia z tytułu podatku od towaru i usług. Podkreślił również, iż w dalszej kolejności następować będzie konkretyzacja tej opłaty w odniesieniu...
, odrębnych , uwzględnia się podatek od towarów i usług. Podkreślał, iż ustawy o cenach, nie stosuje się jedynie wówczas, gdy dochodzi do obrotu pomiędzy osobami...

III SA/Kr 1290/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-10-02

z terenu gminy G - netto 6,65 zł (słownie: sześć złotych 65/100) za 1 m3 dostarczonej wody, powiększone o podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej...
odrębnymi przepisami., 2. Grupa II - pozostali odbiorcy - netto 6,65 zł (słownie: sześć złotych 65/100) za 1 m3 dostarczonej wody, powiększone o podatek od towarów usług (VAT...

II SA/Gl 845/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-06

pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu, do ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami (§ 2 pkt 9...
zmienionych w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki tego podatku, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, ceny i opłaty wskazane...

II SA/Ol 416/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-07-19

. Stawki opłat podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT)., § 5. 1. Ustala się opłatę roczną za umieszczanie reklamy /banera reklamowego/ na kładce...
reklamowego! podlega opłacie wg stawki jak za pełny metr kwadratowy., 3. Stawki opłat podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT)., § 6. 1. Podmiot...

III SA/Łd 587/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-08-17

w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. Stosownie do treści art. 24 ust. 2 ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni...
z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług; do stawki opłaty dolicza się podatek, o którym mowa w § 2 pkt 9. Zdaniem Miasta...

II SA/Lu 462/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-11-07

w aktach wykonawczych do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, jak również jest sprzeczny z przepisami o podatku od towarów i usług. Trafnie Wojewoda powołuje się na §...
treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), w szczególności art. 106b ust. 1 pkt 1, obligujących...

I SA/Kr 559/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-27

stawki od podatku od towarów i usług. Organ regulacyjny, którym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie...
z wymienionym przepisem rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, z wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje...

II SA/Ol 57/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-02-24

. 1050 ze zm) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz.535 ze zm), stawki określone w załączniku...
na uchwałę Rady Gminy Wilczęta z dnia 30 grudnia 2009 r., nr XXVIII/171/09 w przedmiocie ustalenia stawek cennika za usługi komunalne świadczone przez Zakład Komunalny...

II SA/Gl 1099/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-06-09

, w tym z tytułu podatku od towarów i usług. Tak więc ustalona w ten sposób cena nie może być niższa aniżeli cena usługi, która zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt 1...
to z odrębnych przepisów, uwzględnia się podatek od towarów i usług czy podatek akcyzowy. Podatek ten jest cenotwórczy, przy czym dla odbiorcy usług jest obojętnym, czy cena...
1   Następne >   +2   +5   8