Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

VI SA/Wa 2032/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-08

złotych) stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 24 stycznia 2017 r. starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
23 % podatku od towarów i usług na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów...

VI SA/Wa 2033/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-08

złotych) stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 23 stycznia 2017 r. starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów...

VI SA/Wa 2500/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-04

z wnioskiem on przyznanie mu kosztów zastępstwa procesowego, w szczególności:, 1. kosztu nieopłacanej pomocy prawnej w wysokości 1350 złotych netto (z podatkiem od towarów i usług...
w niniejszej sprawie przez starszego referendarza sądowego wynagrodzenie za zastępstwo prawne w kwocie 600 złotych podwyższone o stawkę 23% z tytułu podatku od towarów...

VI SA/Wa 2573/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-20

towarowego, a zgodnie z art. 29a. ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót, a obrotem jest wszystko, co stanowi...
[...] nr [...]:, - w pkt 1 stwierdził wygaśnięcie z dniem [...] listopada 2014 r. prawa ochronnego na ww. znak towarowy w części dotyczącej wszystkich towarów i usług z klas...

VI SA/Wa 2299/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-08

, powiększone o kwotę 103,50 złote stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. W obszernym uzasadnieniu postanowienia referendarz sądowy szczegółowo opisał zasady...
rozporządzenia z 2003 r. Stosownie do § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłata uległa podwyższeniu o stawkę podatku od towarów i usług., Odnosząc się do wniosku pełnomocnika...

VI SA/Wa 2034/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-09

, przy czym w myśl § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 23% podatku od towarów i usług, tj. kwotę 276 zł., Odnosząc się do wniosku pełnomocnika...
o przyznanie wynagrodzenia w kwocie 1200 zł podwyższonej o kwotę 276 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości...

VI SA/Wa 1156/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-06

w kwocie 600 zł (słownie sześćset złotych) podwyższając powyższą kwotę o stawkę podatku od towarów i usług., Na marginesie zauważyć należy, że pełnomocnik skarżącego...
(słownie sto trzydzieści osiem) złotych stanowiącą 23% podatku VAT tytułem opłaty za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego. J. R. (dalej też jako skarżący...

VI SAB/Wa 83/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-10

sześćset złotych) podwyższając powyższą kwotę o stawkę podatku od towarów i usług., Wobec powyższego, na podstawie art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a, postanowiono jak sentencji. ...
138 (słownie sto trzydzieści osiem) złotych stanowiącą 23% podatku VAT tytułem opłaty za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego. Z. A. (dalej też jako skarżący...

VI SA/Wa 2299/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-25

) podwyższając powyższą kwotę o stawkę podatku od towarów i usług., Wobec powyższego, na podstawie art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a, postanowiono jak sentencji. ...
(słownie sto trzydzieści osiem) złotych stanowiącą 23% podatku VAT tytułem opłaty za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego. M. G. (dalej też jako skarżący...

VI SA/Wa 2305/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-12

23 % podatku od towarów i usług, tj. kwotę 69 zł., Z tych względów, w oparciu o art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a postanowiono, jak w sentencji postanowienia. ...
, w tym kwotę 300 (trzystu) złotych tytułem opłaty oraz kwotę 69 (sześćdziesięciu dziewięciu) złotych stanowiącą 23% podatku VAT. Wyrokiem z dnia 20 marca 2013 r...
1   Następne >   +2   6