Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Kr 1437/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-14

(pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) z tytułu podatku od towarów i usług oraz kwotę 40,20 zł (czterdzieści złotych dwadzieścia groszy) tytułem zwrotu...
przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1476) poprzez brak podwyższenia zasądzonego wynagrodzenia o kwotę podatku od towarów i usług...

II SA/Wr 4/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-12

dziewięćdziesiąt pięć złotych 20/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 20/100), tytułem kosztów nieopłaconej pomocy...
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wynagrodzenie w kwocie 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem 60/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 zł (słownie...

II SA/Po 787/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-05-29

od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Zgodnie z treścią § 21...
skarżącemu w kwocie [...] zł. podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach, kwotę...

II SA/Gd 569/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-11-03

podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 221,40 zł (dwieście dwadzieścia jeden 40/100 złotych) za sporządzenie i wniesienie, w ramach zastępstwa prawnego wykonywanego...
prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty za czynności adwokata sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...

II SA/Wr 387/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-02-06

80/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 82,80 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa 80/100), tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę...
, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów...

II SA/Wr 388/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-03-27

Administracyjnego we Wrocławiu kwotę 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem 60/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 zł (słownie: dwadzieścia siedem 60/100...
przez adwokata ustanowionego z urzędu opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej...

IV SA/Wa 1269/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-01

sześćdziesiąt groszy) stanowiącą równowartość kwoty podatku od towarów i usług, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postanowieniem...
z urzędu, opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach...

IV SA/Wa 1300/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-24

) stanowiącą równowartość kwoty podatku od towarów i usług. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 29 sierpnia 2011 r. przyznano skarżącej prawo pomocy m. in. w zakresie...
2 ust. 1 rozporządzenia, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...

II SA/Kr 508/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-01

: [...] ) w tym [...] zł ( słownie: [...] ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego z urzędu. Postanowieniem starszego...
przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

II SA/Kr 713/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-09

, osiemdziesiąt groszy ) w tym 52,80 zł ( słownie: pięćdziesiąt dwa złote, osiemdziesiąt groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa...
przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach...
1   Następne >   +2   +5   +10   100