Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

I SA/Gl 494/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-21

września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych...
(na podatek od towarów i usług VAT)., W uzasadnieniu uchwały organu nadzoru stwierdzono na wstępie, że wspomniana uchwała Rady Miasta K. wpłynęła do Regionalnej Izby...

I GSK 565/18 - Wyrok NSA z 2021-02-24

z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków...
na rachunku (z tytułu zwrotu podatku VAT) oraz ich przeznaczenia (na podatek od towarów i usług VAT)., W uchwale m.in. określono wykaz jednostek budżetowych prowadzących...

II SA/Ol 987/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-05-20

, opłaty, o których mowa w ust. 1 sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...
do wniesienia skargi kasacyjnej,, - 26,40 zł podatek od towarów i usług od tej czynności,, - 34 zł udokumentowana opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwa,, - 3zł...

I SA/Ol 238/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-05-18

z czym, w szczególności, nie może być mowy o opodatkowanym podatkiem od towarów i usług obrocie pomiędzy zakładem a gminą (przykładowo, uchwała Naczelnego Sądu...
na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Oczywiście, że wszelkie dotacje i subwencje o charakterze przedmiotowym (dopłaty do cen usług) powiększają obrót...

II SA/Bk 713/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-12-10

. 25 b ust. 1 oraz ust. 2 u.s.p. poprzez błędną wykładnię oraz art. 106 i ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług poprzez jego niezastosowanie i uznanie...
od podatku od towarów i usług. Roboty zakończono dnia 19.03.2019 r. i skarżący nie miał możliwości wcześniejszego wystawienia faktury;, - skarżący nie miał wpływu...

II SA/Gd 679/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-16

zwolnienia z podatku VAT czynności prawnej, jaką jest umowa sprzedaży. Przepisami prawnymi powszechnie obowiązującymi regulującymi opodatkowanie podatkiem od towarów i usług...
są przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Natomiast organy podatkowe i ich właściwość...

I SA/Bk 500/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-06-08

podatku od towarów i usług. Stosownie do art. 24 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rada gminy podejmuje uchwałę...
i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy, ustawa - realizując m.in. zasady ochrony interesów odbiorców usług, upoważniła organy stanowiące jednostek...

IV SA/Wa 2624/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-21

, taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, z wyłączeniem taryfy zmienionej w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. Przedsiębiorstwo wodociągowo...
. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych...

II SA/Op 191/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-07-10

i należny podatek od towarów i usług. Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy oraz wskazano, iż uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku...
stycznia 2007 r., nr IV/23/07 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania...

II SA/Ol 694/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-21

z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.). Z treści tych przepisów wywiódł, że cena zawsze zawiera podatek od towarów i usług. Zauważył, że ustalenie...
jest, aby zmiana podatku od towarów i usług skutkowała automatyczną zmianą ceny bez zmiany umowy i zmiany taryfy., W złożonej skardze Gmina O. zarzuciła, że zaskarżonym...
1   Następne >   +2   5