Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

V SA/Wa 4316/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-27

rabatu, o którym mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług musi ono wystąpić w ramach zasadniczej transakcji i wpływać na obniżenie ceny...
o podatku od towarów i usług, które zostało zrównane z odpłatną dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. (...), W tym miejscu należy przypomnieć...

V SA/Wa 96/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-12

, o której mowa w ust. 2 pkt 1, pomniejszonej o kwotę podatku od towarów i usług w stosunku do której, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów...
i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, ze zm.), podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku., Zauważył, że art. 22 ust. 12 ww...

VI SA/Wa 399/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-30

realizowane są w ramach tzw. uproszczonej transakcji trójstronnej opisanej w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r...
jest również podstaw do uznania, że sposób rozliczania podatku od towarów i usług w jakikolwiek sposób wpływa na ustalenie podmiotu obowiązanego do uiszczania opłaty zapasowej...

VI SA/Wa 318/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-14

o podatku od towarów i usług (VAT) czy też ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Ustawa o zapasach jest częścią szeroko rozumianego prawa...
opłaty zapasowej z obowiązkiem podatkowym z tytułu akcyzy. Brak jest również podstaw do uznania, że sposób rozliczania podatku od towarów i usług w jakikolwiek...

VI SA/Wa 2301/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-04

wszystkie pozostałe podatki, takie jak: podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny i leśny, opłata skarbowa, opłacane...
ust. 1 ustawy o kinematografii). W myśl art. 3 ust. 2 tej ustawy, kinematografia obejmuje twórczość filmową, produkcję filmów, usługi filmowe, dystrybucję...

II GSK 3397/16 - Wyrok NSA z 2018-10-16

tylko dla rozliczania podatku dochodowego. W dalszym ciągu wszystkie pozostałe podatki, takie jak: podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu...
o kinematografii jest jednym z przepisów określających obowiązek i sposób uiszczania przez przedsiębiorców danin publicznych, innych niż podatki, opłaty i niepodatkowe...

III SA/Gd 404/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-17

skutków prawnych., Zdaniem spółki w świetle przepisów dotyczących podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług zgłoszenie celne nie jest spółce (podatnikowi) potrzebne...
z Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów, w świetle którego '[...] dostawy zaopatrzenia na statki wodne i powietrzne towarów wspólnotowych przemieszczanych w ramach...

II GSK 5433/16 - Wyrok NSA z 2019-02-28

jest również podstaw do uznania, że sposób rozliczania podatku od towarów i usług w jakikolwiek sposób wpływa na ustalenie podmiotu obowiązanego do uiszczania opłaty zapasowej...
, jak i jego sprzedaż przez Spółkę, uznawane są za osobne dostawy towarów i dokumentowane osobnymi fakturami. Transport paliw odbywa się z użyciem autocystern i organizowany...

VI SA/Wa 1729/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-27

marżę detaliczną oraz należny podatek od towarów i usług. Stosownie zaś do art. 7 ust. 2 ustawy refundacyjnej tylko hurtownie farmaceutyczne zobowiązane są do stosowania...
produktami leczniczymi. Jedynym asortymentem obecnym w Magazynie będą wyroby medyczne (w tym refundowane), ewentualnie inne towary niebędące produktami leczniczymi.' W ocenie...

V SA/Wa 1874/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-27

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 podatek od towarów i usług nie jest objęty pomocą w ramach działania 'Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw...
Działania 312 'Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw' podatku od towarów i usług (VAT) nie ma formy decyzji administracyjnej ani postanowienia, o których mowa w ustawie...
1   Następne >   2