Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

VI SA/Wa 805/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-02

. rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług, tj. kwotę 828 zł., Natomiast jedyną czynnością podjętą przez ustanowionego z urzędu radcę prawnego...
o stawkę 23 % podatku od towarów i usług, tj. kwotę 414 zł., Podkreślić należy, że w niniejszej sprawie nie zaistniały przy tym przesłanki, wymienione w § 4 ust. 2...

VI SA/Wa 34/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-13

Komisji wykaz faktur sprzedaży dotyczących handlu hurtowego metalami szlachetnymi, ujętych w rozliczeniach podatku od towarów i usług w miesiącach wrzesień 2016 r...
. - styczeń 2017 r., terminy złożenia w urzędzie skarbowym przez Stronę oraz B. Sp. z o.o. Sp. K. (dalej:'B.') deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z kopiami...

VI SA/Wa 1290/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-02

przed Sądem I instancji, należy podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług, tj. kwotę 1656 zł., W związku z powyższym, w myśl art. 250 § 1 w zw. z art. 258 § 2...
dwieście złotych) powiększonej o kwotę 1656 złotych (tysiąc sześćset pięćdziesiąt sześć złotych) stanowiącą 23% podatku VAT tytułem opłaty za czynności wykonane w ramach...

VI SA/Wa 1675/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-17

powyżej 10.000 zł do 50.000 zł opłata wynosi 2400 zł, przy czym w myśl § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług...
) powiększonej o kwotę 552 złotych (pięćset pięćdziesiąt dwa złotych) stanowiącą 23% podatku VAT tytułem opłaty za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego. Skarżący...

II GZ 179/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-06

z tytułu należności w podatku od towarów i usług, skutkujące ustaleniem zobowiązań spółki na kwotę 40 000 000 złotych, jak również przekazanie do wiadomości publicznej...

VI SA/Wa 148/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

również, że podmiot dominujący grupy kapitałowej D. jest stroną postępowań podatkowych oraz kontrolnych dotyczących prawidłowości rozliczeń podatku od towarów i usług...
, że dokonała korekty raportu rocznego polegającej na weryfikacji wartości bilansowej aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W wyniku weryfikacji obniżona...

VI SA/Wa 4/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-29

dla sprawnego i efektywnego regulowania zobowiązań pieniężnych oraz funkcjonowania rynku sprzedaży towarów i usług, co z kolei znajduje bezpośrednie przełożenie na stan...
Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] października 2019 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na świadczenie usług płatniczych 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2...

II GSK 1057/21 - Wyrok NSA z 2022-04-21

. nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na świadczenie usług płatniczych 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
(...) z siedzibą w Warszawie na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia(...). w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na świadczenie usług płatniczych, uchylił zaskarżoną...

VI SA/Wa 230/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-12

, materiału fotograficznego do reklam, ogłoszeń sprzedażowych oraz usługi doradcze związane z reklamą lokali. Na podstawie przeglądu wybranych pozycji składających...
sprawozdawczych oraz koszty comiesięcznych usług doradczych związanych z reklamą, co jest niezgodne z art. 39 ustawy o rachunkowości, który stanowi, iż jednostki mogą dokonywać...

VI SA/Wa 1921/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-25

postępowania, tj.: umowy o świadczenie usług doradczych zawartej 23 lutego 2009 r. pomiędzy Stroną a [...] sp. z o.o. (dalej: '[...]') wraz z aneksem z 24 lutego 2009 r., umowy...
o świadczenie usług doradztwa podatkowego zawartej 28 lipca 2008 r. pomiędzy stroną a [...], raportu z wyceny znaków towarowych '[...]', '[...]' oraz '[...]' (zwanym...
1   Następne >   2