Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

VI SA/Wa 3126/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-06

(pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług. Radca prawny M. G. został wyznaczony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych...
ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów...

III SA/Gl 274/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-06

opłaty zasądzane dla pełnomocnika ustanowionego z urzędu, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...
od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Stosownie do tej normy Sąd uwzględnił podatek od towarów i usług powiększając kwotę [...] zł o kwotę...

VI SA/Wa 3126/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-27

dwadzieścia złotych) powiększone o kwotę 27,60.złotych (dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy...
z dokumentów o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności., Opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku...

VI SA/Wa 561/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-27

ulega podwyższeniu o stawkę podatku od towarów i usług., Na podstawie art. 250 § 1 i 258 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono...
od towarów i usług. W lutym 2016 r. skarżąca H. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie...

II SA/Po 146/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-05-26

), w tym [...] zł ([...] złotych) tytułem podatku od towarów i usług. /-/ K. Witkowicz-Grochowska Pismem z dnia 16 lipca 2015 r. ustanowiony na zasadzie prawa pomocy dla skarżącej...
za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w wysokości 50 % stawki wynoszącej [...] zł, tj. w kwocie [...] zł, podwyższone o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

III SA/Gl 775/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-01

., III SA/Kr 806/07)., W sprawie nie budzi wątpliwości to, że skarżący i tylko on, określając się w fakturach VAT jako podatnik podatku od towarów i usług prowadzący...
i obliczono wysokość opłaty., Do dnia 31 marca 2013 r. przepis art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr54, poz. 535 ze zm...

II SA/Bk 351/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-01-17

postępowaniu. Stawkę tę zgodnie z § 4 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23...

II SA/Bk 351/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-10-27

zł., Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego rozporządzenia opłatę tą podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23...

II SA/Bk 351/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-01-17

od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %), co w konsekwencji daje kwotę 147,60 zł., W tej sytuacji, stosując przepisy art. 250 § 1ustawy - Prawo...
w wysokości 120 zł jest adekwatna do jego udziału w niniejszym postępowaniu. Stawkę tę zgodnie z § 4 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku...

III SA/Gl 1074/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-11-07

pełnomocnika do nadesłania w terminie siedmiu dni:, - potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii deklaracji dotyczących podatku od towarów i usług za ostatni kwartał...
(3.000.000,00 zł) i pożyczki (250.000,00 zł), a nadto podatki od nieruchomości (ok. 13.000,00 zł i 10.000,00 zł - raty), dochodowy (60.971,00 zł i 2.174,00 zł opłata...
1   Następne >   +2   5