Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Go 346/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-12-16

na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odsetek od zwrotów podatku od towarów i usług za luty i marzec 2012 roku wypłaconych...
decyzje Naczelnika Urzędu Skarbowego z [...] grudnia 2020 r. w sprawie odmowy wypłaty odsetek od zwrotów podatku od towarów i usług za luty i marzec 2012 r. wypłaconych...

I SA/Gl 461/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-08

w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od października 2015 r. do sierpnia 2016 r. oddala skargę. Przedmiotem skargi...
A. W. (dalej 'podatnik' lub 'skarżący') jest decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach wydana w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od października...

I SA/Gl 48/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-03-25

[...] nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do czerwca 2013 r. oraz od sierpnia...
, jako byłego członka zarządu spółki A Sp. z o.o. z siedzibą w K. (dalej jako 'Spółka'), za zaległości podatkowe Spółki z tytułu podatku od towarów i usług za styczeń, luty...

I SA/Gl 889/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-28

w pełnej wysokości kwot naliczonego podatku od towarów i usług, pomniejszających podatek należny w 2010 r. Dotyczyły one wydatków związanych z: nieruchomościami, z budową...
Skarżący wyjawił, że miały one związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, dlatego przysługiwało jej pełne prawo do odliczenia podatku...

I SA/Łd 628/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-30

Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy 2015, 2016 i 2017 roku oddala skargę. Zaskarżoną...
od towarów i usług za: wrzesień 2016 r. w kwocie 5.653,00 zł oraz marzec 2017 r. w kwocie 757,00 zł oraz uchylił decyzję NUS w zakresie podatku od towarów i usług...

I SA/Sz 643/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-12-02

kosztów postępowania sądowego. Zaskarżoną interpretacją z 22 czerwca 2021 r. znak: [...] dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie: - opodatkowania podatkiem od towarów...
i usług otrzymanej dotacji od Gminy ościennej oraz - opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanej dotacji od Wojewody w związku z organizacją publicznego...

I FSK 1369/20 - Wyrok NSA z 2021-02-05

. nr IPPP1/4512-1025/15-2/JL w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 22 czerwca 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 1048/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny...
opodatkowane podatkiem od towarów i usług (między innymi: usługi wynajmu, reprograficzne, konserwatorskie, wypożyczenia międzybiblioteczne, działalność wydawnicza), czynności...

I SA/Gd 498/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-07

Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 lutego 2021 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. zasądza...
dotyczącej podatku od towarów i usług., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny., Wnioskodawca jest firmą handlową zajmującą się dystrybucją na terenie Polski...

I SA/Gl 1171/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-03-18

z dnia [...] r. nr [...] [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień i październik 2014 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Dyrektora Izby...
r. kwoty różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiące nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, do zwrotu na rachunek...

I SA/Gl 1683/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-22

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Szefa Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz strony skarżącej kwotę 680 (sześćset...
r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania jednorazowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100