Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X

III SA/Wa 2308/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-25

przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 109 poz. 1245 ze zm./ zważyć należało, iż chociaż prawo Strony skarżącej do otrzymania rabatów...
Inspektorzy Urzędu Kontroli Skarbowej w O. przeprowadzili w Spółce kontrolę w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1999 r. i 2000 r...

IV SA/Wa 1070/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-28

na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 55,20 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia [...] maja 2017 r. w przedmiotowej sprawie...
. 3 rozporządzenia, opłata ulega podwyższeniu o stawkę podatku od towarów i usług., W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 250 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami...

IV SA/Wa 2593/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-07

§ 2 ust. 3 rozporządzenia podlega podwyższeniu o stawkę podatku od towarów i usług (23 %)., W związku z powyższym, na podstawie art. 250 i art. 258 § 2 pkt 8 powołanej...
od towarów i usług w kwocie 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Referendarz...

I SA/Po 1554/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-03-18

Brak jest przesłanek ustawowych do zwolnienia od podatku od towarów i usług importu środków trwałych stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego podmiotu zagranicznego...
. Stanowisko to potwierdza m.in. treść art. 25 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...

I GSK 335/20 - Wyrok NSA z 2023-12-06

a pkt 2 u.p.a. i zastosowaniem w jego miejsce art. 2 ust-. 1 pkt 8 u.p.a. i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r...
r. o podatku od towarów i usług, które to przepisy nie mogą znieść obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym powstałego przed 1 stycznia 2016 r. w wyniku sprzedaży...

I SA/Lu 574/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-01-11

oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, art. 7, art. 77 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks...
zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku...

IV SA/Wa 2744/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-28

od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zaskarżoną decyzją z [...] września 2013 r. Rada do Spraw Uchodźców, na podstawie art. 40 ust. 1 i ust...
Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r., poz. 461) oraz art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów...

IV SA/Wa 1153/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-07

) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zaskarżonym postanowieniem, Wojewoda [...], na zasadzie art...
Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r., poz. 461) oraz art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

III SA 1588/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-14

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom /Dz.U. nr 67 poz. 690/, podmiot...
zagraniczny nie mógł żądać zwrotu podatku od towarów i usług za okres krótszy niż trzy miesiące nawet jeżeli okres ten przypadał na koniec roku kalendarzowego. Wojewódzki...

IV SA/Wa 2330/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-11

w Warszawie na rzecz adwokata [...] kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych oraz kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług...
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.). ...
1   Następne >   +2   +5   +10   47