Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 17/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-04-07

Na podstawie par. 73 pkt 5 lit. 'a' rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług...
oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./ od podatku od towarów i usług zwolnione zostały prowizje i inne wynagrodzenia z tytułu wykonywania umów agencyjnych...

FPS 3/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-04-20

Wyłączenie zaniechania poboru podatku od towarów usług, określone w par. 3 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zaniechania poboru podatku...
z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50, zm. Dz.U. nr 28 poz. 127, nr 129 poz. 599, Dz.U. 1994 nr 132 poz. 670...

SA/Bk 1252/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-10-02

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797/ nie niweczy zmieniony przez ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów...
i usług /Dz.U. nr 137 poz. 640/, art. 27 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., Art. 27 ust...

I SA/Łd 685/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-11-24

w chwili dokonywania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Decyzją z dnia 19 sierpnia 1997 r. Inspektor Kontroli...
Skarbowej Urzędzie Kontroli Skarbowej we W. określił Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 'B.' w L. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiące...

I SA/Ka 2047/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-07-01

Uzyskanie przez podatnika podatku od towarów i usług odszkodowania za szkodę powstałą w majątku służącym do działalności opodatkowanej nie powoduje utraty przewidzianego...
w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ prawa do obniżenia kwoty podatku...

SA/Sz 2081/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-11-12

stwierdził, że przy ustalaniu przychodu za 1994 r. podatnik pomniejszył go o zwroty podatku od towarów i usług w kwocie 648.196.000 zł. Pomniejszenie przychodu o zwroty podatku...
od towarów i usług było w cenie organu kontroli nieprawidłowe bowiem podatnik ewidencjonował przychody ze sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w wartości...

III SA 680/97 - Wyrok NSA z 1998-10-09

1. Sprzedaż przez podmiot prowadzący gry liczbowe blankietu, służącego do typowania liczb, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 3 ust...
. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, gdyż jest ona objęta działalnością...

FSA 1/98 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-03-02

października 1995 r. w przedmiocie określenia kwoty zwrotu różnicy podatku od towarów usług za marzec 1995 r., 1/ uchyla zaskarżoną decyzję poprzedzającą ją decyzję Urzędu...
1995 r. w spółce akcyjnej 'T.P.' w B.-B. w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów usług za marzec 1995 r., zmniejszył tej spółce podatek do zwrotu...

III ZP 8/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1998-10-15

opłaty leasingowej oraz, że leasingodawca będzie refakturował tę kwotę na leasingobiorcę z uwzględnieniem tej samej stawki podatku od towarów i usług /VAT...
przez płatników podatku od towarów i usług; przykładem tych rozbieżności są orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 września 1997 r., III SA 461/97...

III SA 823/98 - Wyrok NSA z 1998-10-14

Użycie przez ustawodawcę w poz. 76 załącznika Nr 3 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
. Od czynności tych naliczał i nie odprowadzał podatków od towarów i usług., Organ I instancji ustalił, iż podatnik nie naliczył podatku od faktur (...) w okresie styczeń...
1   Następne >   +2   +5   +10   46