Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

I SA/Lu 585/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-01-20

Izby Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2011 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] kwietnia...
w podatku od towarów i usług za kwiecień 2011r., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt sprawy wynika następujący stan sprawy. Przeprowadzona u podatnika kontrola...

III SA/Lu 429/23 - Wyrok WSA w Lublinie z 2024-01-18

sześć groszy) podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Przedmiotem skargi P. S. (dalej jako 'skarżący') jest decyzja Wojewody...
podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, (§ 4 ust. 3...

III SA/Kr 1124/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-10

udzielonej z urzędu podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...
wysokość na kwotę 240 zł netto i powiększając o należny podatek od towarów i usług - według § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c i § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości...

III SA/Kr 929/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-01-26

o podatek od towarów i usług przewidziany dla tego rodzaju czynności, Decyzją z [...] 2020 r. znak: [...], nr decyzji: [...] Prezydent Miasta nadał R. K. (dalej: skarżący) status...
z późn. zm.)., Sąd przyznał wynagrodzenie na rzecz pełnomocnika z urzędu w kwocie 240 zł netto powiększonej o należny podatek od towarów i usług na podstawie rozporządzenia...

III SA/Kr 431/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-07-10

wynikających z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług warunki, zgodnie z którymi działalność gospodarcza komorników sądowych obejmuje profesjonalny obrót...
.), ma zastosowanie art. 15 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), ponieważ wykonuje on działalność...

III SA/Łd 594/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-10-09

(dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej B. W. z urzędu. Decyzją...
). Obejmuje ono kwotę 240 zł, podwyższoną zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia o kwotę podatku od towarów i usług, wyliczoną według 23% stawki podatku obowiązującej...

III SA/Kr 517/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-25

pomocy prawnej udzielonej z urzędu podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...
rynku pracy. Nadto wskazał, że w myśl art. 2 ust. 1 pkt 11 powyższej ustawy poprzez podjęcie innej pracy zarobkowej należy rozumieć: 'wykonywanie pracy lub świadczenie usług...

IV SA/Gl 1184/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-12

- stosownie do § 4 ust. 3 powołanego rozporządzenia - o podatek od towarów i usług obliczony według stawki 23 %, wynoszący 55,20 zł., Niniejsze rozstrzygnięcie podjęto...

II SA/Rz 187/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-04

), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) tytułem opłaty za sporządzenie opinii o bezzasadności skargi...
w kwocie 240 zł powiększoną o kwotę podatku VAT (tj. 55,20 zł) oraz 4,20 zł tytułem zwrotu wydatku na przesłanie skarżącemu odpisu przedmiotowej opinii., Podstawę niniejszego...

III SA/Kr 1089/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-30

. K. kwotę 240,00 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług...
przyznał pełnomocnikowi skarżącego ustanowionemu z urzędu 240 zł powiększone o należną stawę podatku VAT zgodnie z § 21 ust.1 pkt 1 lit. c Rozporządzenia Ministra...
1   Następne >   +2   +5   +10   16