Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X

II SA/Sz 792/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-11-18

ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy ordynacja podatkowa, znajomość przepisów...
Finansowego ds. rozrachunków oraz rozliczeń podatku od towarów i usług, przesyłając jednocześnie obowiązujący 'System zatrudniania pracowników w Starostwie Powiatowym w G...

I SA/Wr 1805/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-06-02

poza zakresem przedmiotowym opodatkowania podatkiem od towarów i usług określonym w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 1994 r. i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11...

II SA/Sz 683/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-11-17

z ustawą z dnia, 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie...
dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu - w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota...

I SA/Ka 421-423/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1997-10-27

jej udziałów, które obejmuje również wynagrodzenie członków zarządu spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług /art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r...
. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. oddala skargę. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skarga nie zasługuje...

III SA 366/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-31

Skarbowej w W. z dnia [...] stycznia 2003 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli...
. Nr [...] określającej kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za marzec, kwiecień, maj i lipiec 2000 r. oraz ustalającej kwotę dodatkowego zobowiązania...

II SA/Lu 323/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-12

udzielonej z urzędu, w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług oraz kwotę 27, 20 zł (dwadzieścia siedem złotych...
wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług w okresie od [...] r. do [...] r. przez płatnika NIP [...] oraz do obowiązkowego ubezpieczenia...

II SA/Sz 1122/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-12-14

na rzecz adwokata R. S. kwotę [...]([...]) złotych zawierającą należny podatek od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną skarżącemu...

II SA/Lu 15/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-26

złotych dwadzieścia groszy), w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) z tytułu podatku od towarów i usług. Decyzją z dnia [...] r. Wojewoda...

II SA/Bd 287/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-09-10

. P. W. [...], od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wynagrodzenie wraz z należnym podatkiem od towarów i usług, w łącznej kwocie 732...
od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne (art. 76 ust. 1)., Za nienależnie pobrane świadczenia...

II SA/Lu 997/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-04-04

pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), należnego podatku od towarów i usług. Decyzją z dnia [...] r. nr [...]. L...
1   Następne >   +2   4