Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Bd 724/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-12-15

(obecnie: Inne) z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę G. B. (dalej także: Skarżąca, Gmina) w dniu [...] października 2014...
r. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa...

I SA/Bd 196/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-05-12

Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług. oddala skargę W dniu [...] r. A. K. złożył do Dyrektora Izby Skarbowej w B. działającego...
z upoważnienia Ministra Finansów wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług...

III SA/Wa 1878/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-21

w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2014 r. oddala skargę P.K. (dalej: 'Skarżący', 'Strona', 'Podatnik') wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2014 r...

I SA/Sz 781/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-08-12

prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania obciążenia podwykonawcy kosztami związanymi z usunięciem usterek...
Wnioskodawcy, jako podatnik podatku od towarów i usług, fakturę tytułem zleconego przez Skarżącą usunięcia usterek. Skarżąca w związku z poniesieniem kosztów związanych...

I SA/Łd 1599/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-11

Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia kwoty zwrotu wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług za marzec, kwiecień i lipiec 2001 r. oddala skargę...
wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług za marzec, kwiecień i lipiec 2001 r. w wysokości po 0 zł za każdy z miesięcy., W uzasadnieniu tej decyzji organ odwoławczy...

I FSK 2303/15 - Wyrok NSA z 2017-07-18

Skarbowej w W.) z dnia 17 lipca 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2010 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od G. K. na rzecz...
od towarów i usług kwoty podatku do zapłaty oraz nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za listopad 2010r., 1.2. Stan...

I SA/Kr 1599/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-12

wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług za marzec i kwiecień 2012r. w kwocie 0zł oraz określił za marzec 2012r. wysokość nadwyżki podatku naliczonego...
oraz art. 99 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług., W uzasadnieniach decyzji organ wskazał kontrolę, przeprowadzoną w firmie K. Ś. K. Ś. w marcu 2012r. zarejestrował...

I SA/Łd 232/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-08-28

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za grudzień 2004 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa...
, że w dniu 18 stycznia 2005 r. wpłynęło do organu zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT...

I SA/Kr 81/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-19

Informacji Skarbowej z dnia 9 listopada 2018 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, II. zasądza od Dyrektora...
podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług i prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego...

I SA/Kr 1028/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-26

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług - skargę oddala - Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b §...
te podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług., Dodatkowo C. wykonuje na rzecz B. niżej opisane czynności na podstawie umów zawartych po wystąpieniu z w/w wnioskiem...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100