Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III RN 147/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-25

Fakt, że w dacie wydania przez Urząd Skarbowy decyzji z dnia 22 czerwca 1999 r., ustalającej właściwą /wyższą/ kwotę podatku od towarów i usług z tytułu importowanego...
o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z dniem 29 lipca 1997 r. i został wykreślony z rejestru podatników tego podatku - art...

P 27/02 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2003-07-02

1. Art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/ w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 13...
ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 129 poz. 599/, w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 2...

III RN 42/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-10-03

o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./, a zatem usługobiorcy nie przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek...
ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./ został autorytatywnie rozstrzygnięty wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2...

FPS 6/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-06-30

i usług prawa do odliczenia, wynikającego z art. 19 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
. (...) na decyzję Izby Skarbowej w O. z dnia 29 listopada 2000 r., (...) w przedmiocie wymiaru podatku od towarów i usług po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym, wątpliwości...

I SA/Kr 844/01 - Wyrok NSA z 2003-03-06

Dokonanie czynności nie podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług znajduje się na zewnątrz konstrukcji podatku od towarów i usług. W związku z tym podatnik...
jako aport. Podatnik nie ma prawa obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego ze sprzedażą nie podlegającą podatkowi od towarów i usług...

III RN 23/03 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-11-06

Trafny jest zarzut rażącego naruszenia zaskarżonym wyrokiem przepisu art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...
, jednakże mogła to prawo 'ponownie' zrealizować zgodnie z przepisem art. 19 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a zatem w rozliczeniu...

III SA 2708/01 - Wyrok NSA z 2003-06-02

Przepis par. 70 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług...
oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 156 poz. 1024 ze zm./ nie jest zgodny z art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...

FSA 3/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

Zwolnienie określone w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ dostępne...
. - Ośrodek Zamiejscowy w N.-S. z dnia 3 kwietnia 2002 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od listopada 1998 r. do grudnia 1999 r., 1. uchyla...

III SA 2483/02 - Wyrok NSA z 2003-11-07

ze skargi 'S' S.A. z siedzibą w W. na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 13 sierpnia 2002 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług - uchyla zaskarżoną decyzję...
kwietnia 2002 r. (...) określającą spółce 'S' S.A. z siedzibą w W. za styczeń 1998 r. kwotę zwrotu podatku od towarów i usług, zobowiązanie w tym podatku za luty, marzec...

III RN 238/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-08

1. Wyjątek wprowadzony do przepisu art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...
wskazanym w przepisach., Z interpretacji art. 14a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ wynika...
1   Następne >   +2   +5   +10   24