Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Kr 1314/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-10-20

1. Prawa majątkowe nie są 'towarem' w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym., W konsekwencji - ich sprzedaż...
nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług., 2. Ze zwolnienia od opłaty skarbowej, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia 31 marca 1989 r...

SA/Ł 882/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-12-12

W świetle przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ brak jest podstawy prawnej...
do wydania decyzji o zwolnieniu od podatku od towarów i usług lub o odmowie takiego zwolnienia. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Haliny K. na decyzję Izby...

SA/Kr 1309/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-12-01

1. Art. 48 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/ jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 14...
to, że w 1993 r. pierwszy z przepisów wyłączył zastosowanie drugiego., 2. Użycie w art. 27 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...

SA/Po 1328/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-09-29

Podatnicy objęci zwolnieniem fakultatywnym /art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50...
podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./ oraz art. 27 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz...

SA/Po 527-528/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-07-12

Przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/ w załącznikach Nr 1-6 nie obejmują zakupu /importu...
podatku od towarów i usług w wysokości 62.636.000 zł pobranego przez Urząd Celny od sprowadzonej w dniu 14.08.1993 r. albuminy /białka/ jaja kurzego w proszku, utrzymała...

SA/Wr 1504/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-11-28

Wartość sprzedaży towarów i usług w poprzednim roku podatkowym, warunkującym m.in. zwolnienia od podatku VAT, ustanowionego w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia...
1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, ustala się biorąc pod uwagę łączną wartość uzyskaną ze sprzedaży - obrotu...

SA/Kr 1761/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-10-27

W odniesieniu do sprzedanego samochodu nie miały zastosowania postanowienia art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...
akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, gdyż firma w okresie trzech miesięcy przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym nie dokonała...

SA/Kr 1905/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-11-16

Zawarte w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ uprawnienie podatnika...
od towarów i usług /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ obniżenie kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, następuje w rozliczeniu...

SA/Kr 1334/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-11-18

Organ podatkowy nie może wydać decyzji na podstawie art. 27 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U....
utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego, którą ustalono W. G. podatek od towarów i usług za okres od 29 października 1993 r. do 29 grudnia 1993 r. W. G. od 5 lipca 1993...

SA/Wr 1361/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-11-29

1. Warunkiem wyboru zwolnienia od podatku od towarów i usług, o czym stanowi art. 14 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...
Sądu Administracyjnego decyzję Izby Skarbowej utrzymującą w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w sprawie ustalenia zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług za okres od 5...
1   Następne >   +2   +5   8