Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

I SA/Ol 52/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-03-20

Izby Skarbowej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną decyzję...
na zlecenie usługi odśnieżania oraz remontu dróg leśnych opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki 3%., Z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji...

II SA/Łd 299/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-27

Administracyjnego w Łodzi radcy prawnemu M. S. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych powiększoną o należny podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej...

II SA/Łd 362/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-10-10

Radców Prawnych w Ł. przy al. [...] kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych powiększoną o należny podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy...

IV SA/Wa 1255/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-29

prawnej powiększoną o kwotę 79,20 (siedemdziesiąt dziewięć 20/100) złotych stanowiącą 22% podatku od towarów i usług oraz kwotę 34 ( trzydzieści cztery) złotych tytułem...

IV SA/Wa 1334/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-19

(pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych stanowiącą 22 % podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. IV SA/Wa 1334/08, Uzasadnienie, Decyzją...

II SA/Kr 1114/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-04

jest to zorganizowana działalność mająca na celu wytwarzanie jakichś towarów, usług lub dóbr kultury (Słownik PWN, Lex/el.). Wobec tego produkcja leśna będzie miała na celu wytwarzanie...
(burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego., 5. W terminie...