Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I FSK 1635/07 - Wyrok NSA z 2008-01-08

. z dnia 31 maja 2005 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddalono skargę kasacyjna. Zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 1. Wyrokiem...
Skarbowej w K. z 31 maja 2005 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług., 2. Stan sprawy przedstawiony przez Sąd I instancji:, 2.1. W trakcie kontroli skarbowej Dyrektor...

I FSK 408/07 - Wyrok NSA z 2008-03-11

Skarbowej w B. z dnia 24 lutego 2006 r., nr [...], w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od czerwca do sierpnia 2004 r., za październik 2004 r...
. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję organu I instancji określającą stronie zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiące: czerwiec, lipiec...

I SA/Rz 835/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-01-24

z o.o. A z siedzibą w T.: - określił prawidłowe wysokości podatku od towarów i usług dla towarów importowanych, objętych zgłoszeniami celnymi: z dnia (..) lipca 2005 r...
. nr JDA SAD (..) i (..) lipca 2005 r. nr JDA SAD (..), odpowiednio w kwotach: 2.853,00 zł. i 5.669,00 zł., - określił niedobór podatku od towarów i usług odpowiednio...

I SA/Sz 761/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-03-05

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do września 2006 r. oddala skargę Decyzją z dnia [...] nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego...
w W. określił S.G. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za:, - styczeń 2006 r. w kwocie 94 zł,, - luty 2006 r. w kwocie 97 zł,, - marzec 2006 r. w kwocie 110 zł...

I SA/Rz 807/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-01-22

.:, - określił prawidłowe wysokości podatku od towarów i usług dla towarów importowanych objętych zgłoszeniami celnymi z dnia 21 i 26 kwietnia 2006 r. nr nr JDA SAD OGL/[...] i JDA...
SAD OGL/[...], odpowiednio w kwotach: 5.399,00 zł., 5.782,00 zł., - określił niedobór podatku od towarów i usług odpowiednio w kwotach: 571,00 zł., 606,00 zł. stanowiący...

I SA/Rz 837/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-01-22

. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów - oddala skargi - Naczelnik Urzędu Celnego, czterema decyzjami z (...) marca 2007 r...
. nr (...),, - skierowanymi do spółki z o.o. 'A' z siedzibą w T. - określił prawidłowe wysokości podatku od towarów i usług dla towarów importowanych, objętych zgłoszeniami celnymi: z dnia...

I SA/Rz 797/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-01-22

Izby Celnej z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] nr [...] nr [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów - oddala skargi...
:, - określił prawidłowe wysokości podatku od towarów i usług dla towarówimportowanych objętych zgłoszeniami celnymi z dnia 5 maja 2006 r. nr nr JDA SAD OGL/[...], JDA SAD OGL...

I SA/Rz 791/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-01-24

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] sierpnia 2007r. nr nr: [...], [...], [...] w przedmiocie określenia zobowiązań w podatku od towarów i usług od importu towarów - oddala...
Spółką - utrzymał mocy zaskarżone decyzje Naczelnika Urzędu Celnego - określające podatnikowi 'A' Spółka z o.o kwotę podatku od towarów i usług w prawidłowej wysokości Organ...

III SA/Wa 337/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-14

określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm. - dalej określanej jako 'ustawa o podatku VAT...
jest: a) opodatkowana podatkiem od towarów i usług, b) zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem: - umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość...

III SA/Wa 336/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-14

. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm. - dalej określanej jako 'ustawa o podatku VAT...
do tego przepisu nie podlegają ww. podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest zwolniona z podatku od towarów i usług...
1   Następne >   +2   +5   +10   100