Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 1117/96 - Wyrok NSA z 1997-12-12

- podatku od towarów usług był art. 29 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny...
oraz podatku od towarów usług w związku ze zwrotem towaru dostawcy zagranicznemu na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz art. 55 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie...

III SA 539/96 - Wyrok NSA z 1997-09-12

'nie zaewidencjonowana sprzedaż' zawarte w art. 27 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług obejmuje swoim zakresem zarówno usługi, jak i inne czynności określone w art. 2...
z 30.6.1994 r. w sprawie podatku od towarów i usług za sierpień 1993 r. oraz postanowiła podwyższyć wymiar podatku należnego do kwoty 3.426.472.000 zł, a kwotę podatku...

SA/Sz 628/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-02-13

eksportowanego towaru /art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, nie oznacza...
. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ oraz par. 1 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1993 r...

III SA 1878/95 - Wyrok NSA z 1997-04-25

Obowiązki ewidencyjne nałożone na podatników przepisem art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11...
poz. 50 ze zm./ służą prawidłowemu sporządzeniu deklaracji podatkowej w podatku od towarów i usług., Nie oznacza to tylko prawidłowości formalnej, a więc prowadzenia...

III SA 762/96 - Wyrok NSA z 1997-03-07

1. Art. 33 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ dotyczy wyłącznie obowiązku wystawcy...
w P. z 9.01.1996 r., którą określono B.M. wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres od sierpnia 1994 r. do sierpnia 1995 r. na sumę 47.163 zł...

III RN 86/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-12-03

Skorzystanie przez podatnika z prawa do pomniejszenia należnego podatku od towarów i usług o kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu jest możliwe tylko w złożonej...
w odpowiednim czasie deklaracji podatkowej /art. 19 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50...

I SA/Po 2191/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-10-14

, to powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym importu usług transportowych. Obowiązek podatkowy od importu usług powstaje z chwilą...
Barbary K. - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Transportowe na decyzję Izby Skarbowej w L. z dnia 18 listopada 1996 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług...

III SA 1814/95 - Wyrok NSA z 1997-03-28

Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ przewiduje szczególny przypadek...
samoistnego powstania obowiązku podatkowego, w efekcie samego wystawienia faktury lub rachunku uproszczonego, wykazującego kwotę podatku od towarów i usług, przy czym obowiązek...

III SA 775/97 - Wyrok NSA z 1997-06-13

. 27 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ nie może być oparta...
uproszczonych, prowadzenia ewidencji VAT i deklarowania podatku. W związku z powyższym Urząd Skarbowy decyzją z 23.3.1994 r. ustalił podatek od towarów i usług podlegający...

I SA/Gd 308/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-07-11

Wykorzystanie w deklaracji VAT-7 kwoty podatku naliczonego będącego nadwyżką rozliczenia podatku od towarów i usług odrębnego podatnika, jakim była spółka cywilna...
, jest bezspornym nadużyciem przysługującego podatnikowi prawa wynikającego z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   30