Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 229/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-13

1. Zawarta przez podatnika podatku od towarów i usług umowa sprzedaży towarów używanych, która jako czynność cywilnoprawna poddana jest co do zasady podatkowi od towarów...
i usług, lecz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...

III RN 174/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-10-17

Umowa sprzedaży towarów używanych, zawarta przez podatnika podatku od towarów i usług w okresie od 5 lipca 1993 r do 3 września 2000 r., nie podlegała opłacie skarbowej...
1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi P. Towarzystwa Leasingowego 'PTL' Spółki...

I SA/Ka 179/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-04-24

1. Cena wyrobu nie zawierająca podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego nie oznacza ceny pomniejszonej o podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy...
akcyzowym na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., 3. Mimo, iż przepisy...

III RN 233/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-13

Umowa sprzedaży towarów używanych, która jako czynność cywilnoprawna poddana jest co do zasady podatkowi od towarów i usług, lecz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy...
z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ zwolniona została z tego podatku, wyłączona jest z zakresu...

III SA 653/01 - Wyrok NSA z 2002-10-09

po rozpoznaniu sprawy ze skargi Nadleśnictwo J. na decyzję Izby Skarbowej w O. z dnia 2 lutego 2001 r. (...) w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku od towarów i usług - oddala...
Nadleśnictwa J. zwrócił się do Urzędu Skarbowego w Sz. z wnioskiem z dnia 10.04.2000 r. o zwrot kwoty 41.400 zł tytułem nadpłaty podatku od towarów i usług uiszczonego według...

I SA/Łd 190/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-10-18

przewidzianych w ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, brak jest podstaw prawnych do zaliczenia...
2000 nr 14 poz. 176 ze zm./. Przepis ten stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług. Jest to zasada, od której tenże przepis...

FSA 1/02 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

W stanie prawnym obowiązującym w 1999 r. spółka akcyjna mogła obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, które dotyczyły...
Skarbowej w K. z dnia 9 października 2000 r. nr (...) w przedmiocie określenia podatku od towarów i usług oraz ustalenia dodatkowego zobowiązania w tym podatku - uchyla...

III RN 121/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-07-09

1. Czynności dokonywane pomiędzy osobą prawną a jej oddziałem nie stanowią sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług...
oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., 2. Sprzedażą w rozumieniu art. 5 ust. 3 ustawy o VAT nie jest odpłatne przekazywanie towarów oraz świadczenie usług...

III RN 110/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-06-13

u od towarów i usług /art. 18 ust. 2 w związku z art. 4 oraz art. 15 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
Skarbowej w Sz. w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 1997 r. po rozpoznaniu na rozprawie rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego...

I SA/Ka 1713/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-02-20

. (...) w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług i ustalenia wysokości podatku od towarów i usług - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 30 czerwca 2000...
zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za czerwiec 1997 r. w wysokości 39.740 zł, zaległość podatkową w wysokości 26.908 zł, oraz odsetki za zwłokę w wysokości...
1   Następne >   +2   +5   +10   27