Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 1629/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-04-20

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres...
. nr: [...], [...], [...], [...], [...] określającą:, • za styczeń 2015 r., - przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł;, - kwotę odsetek za zwłokę należnych...

I SA/Gl 1537/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-25

Pożyczkodawcą, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada w Polsce siedzibę działalności gospodarczej. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca należą do tej samej...
Polski. Pożyczkobiorca nie jest także zarejestrowany dla celów podatku od towarów i usług na terytorium Polski., Zgodnie z umową spółki, przedmiotem działalności Pożyczkodawcy...

I SA/Gl 262/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-07

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 16 grudnia 2021 r. nr 2401-IOV3.4103.417.2021.HSO UNP: 2401-21-255169 w przedmiocie podatku od towarów i usług...
) oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2021. 685 - dalej: ustawa o VAT), po rozpoznaniu odwołania P. sp. z o.o. w S...

I FSK 599/19 - Wyrok NSA z 2022-09-01

Informacji Skarbowej z dnia 13 kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną. W zaskarżonym wyroku z 20 listopada 2018 r., sygn...
interpretacyjnym lub DKIS) z 13 kwietnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług. Czyniąc to, Sąd I instancji uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną...

I SA/Gl 141/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-05-25

Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2015 r. oddala skargę. Decyzją z dnia 29 listopada 2021 r...
2021 r. znak: [...], określającej w podatku od towarów i usług za grudzień 2015 r. kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 5.733.471 zł...

I FSK 2418/18 - Wyrok NSA z 2022-04-21

Informacji Skarbowej z dnia 27 lutego 2018 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.720.2017.2.MN w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną. 1. Wyrok Sądu pierwszej...
. nr 0111-KDIB3-2.4012.720.2017.2.MN w przedmiocie podatku od towarów i usług, uchylając zaskarżoną interpretację indywidualną w części uznającej stanowisko strony za nieprawidłowe zasądzając...

I SA/Lu 505/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-01-19

odpowiedzialnością w D. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru oddala skargę...
obliczono w kwocie 653 zł, zaś podatek od towarów i usług, przy zastosowaniu stawki w wysokości 23%, w kwocie 3.294 zł. Tego samego dnia w Oddziale Celnym w K. dokonano poboru 2...

I SA/Gl 506/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-07-13

2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst Jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 685, ze zm., dalej jako u.p.t.u.), po rozpoznaniu zażalenia M. sp. z o.o. w B. (dalej jako Spółka...
, o których mowa powyżej., Dokonując rozliczenia podatku od towarów i usług za sierpień 2019 r., Spółka wykazała w deklaracji VAT-7 za ten miesiąc m.in.:, - dostawę krajową...

I SA/Lu 218/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-07-06

podatkowych opisanego we wniosku wspólnym wnioskodawcy i jego żony stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie podatku od towarów i usług, jest prawidłowe w zakresie...
nieuznania wnioskodawcy za podatnika w związku ze sprzedażą działek opisanych we wniosku i braku opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży tych działek...

I SA/Lu 59/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-16

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Zaskarżoną interpretacją indywidualną...
', 'wnioskodawca', 'skarżący', przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2021 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100